Õppekava kood 85264
Õppekava nimetus Jazz- ja pärimusmuusika
Õppekava tase bakalaureuseõpe (vv alates 01.06.2002)
Õppekava maht ainepunktides 180 EAP
Nominaalne aeg aastates 3 aastat
Õppevorm(id) päevaõpe
Õppekavagrupp muusika ja teatrikunst
Õppetöö keeled eesti
Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeled
HTM registrisse kandmise kuupäev 25.06.2009
EMTA nõukogus kinnitamise (muudatuse) kuupäev 15.04.2020
Õppe läbiviimise õigus
õppekava kuulub muusika ja teatrikunsti õppekavagruppi, milles on antud õigus õpet läbi viia. Vabariigi Valitsuse 11.07.2019. a määrus nr 62 "Kõrgharidusstandard", lisa 3
Vastuvõtu tingimused
- õppe alustamise tingimused
gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon, lisanõudeks on muusikaline ettevalmistus
- sisseastumiseksamid
sisseastumiseksam erialas
Õppekava eesmärgid
- pakkuda eelneva erialase ettevalmistusega üliõpilastele kõrgel rahvusvahelisel tasemel, tänapäeva muusikaelu nõudmistega arvestavat ja loovuse arengule suunatud koolitust jazzmuusika interpretatsiooni või pärimusmuusika alal, mis loob eelduse õpingute jätkamiseks magistriõppes või erialasele tööle suundumiseks;
- toetada avatud sotsiaal-kultuurilist õpikeskkonda, mis aitab kaasa erialaste ja muude õppekavas kirjeldatud teadmiste ja oskuste omandamisele ja rakendamisele;
- luua tingimused iseennast ja oma tegevust ning ümbritsevat maailma mõtestava inimese kujunemiseks;
- arendada üliõpilases kommunikatiivset kompetentsust, vastutustunnet ja koostööoskusi.
Õppekava õpiväljundid
Õppekava täies mahus läbinud üliõpilane:
1. valdab oma erialainstrumenti, improvisatsiooni, erinevaid muusikastiile ja suudab teostada oma loomingulisi ideid jazz- või pärimusmuusika vallas tasemel, mis on iseloomulik professionaalsuse künnisele jõudnud muusikule;
2. suudab oma tehnilisi oskusi rakendada ansamblimängus, kohaneda erinevate esinemisolukordadega, olla koostöövõimeline ja väljendada oma loomingulisi ideid efektiivselt;
3. omab süsteemset ülevaadet jazz- või pärimusmuusika arenguloost kuni tänapäevani, tunneb muusika struktuure ja põhimõisteid ning on kursis selle kultuurilise ja sotsiaalse taustaga;
4. suudab orienteeruda humanitaaria valdkonnas ning näha muusikat laiemas kultuurikontekstis;
5. omab esmaseid pedagoogilisi pädevusi;
6. on suuteline omandatud teadmisi ja oskusi loominguliselt integreerima ning rakendama iseseisvas erialases tegevuses;
7. on võimeline oma õppekeeles ja vähemalt ühes võõrkeeles muusikaga seonduvaid probleeme suuliselt ja kirjalikult selgitama ning osalema erialastes aruteludes;
8. suudab teha meeskonnatööd nii erialaselt kui ka igapäevaelus ja kasutada asjakohaseid digitehnoloogiai; on valmis aktiivselt osalema kodanikuühiskonnas ning suhtuma sallivalt hoiakute ja väärtuste mitmekesisusse;
9. on suuteline omandatud teadmiste ja oskuste taset kriitiliselt hindama, õpinguid jätkama ning ennast pidevalt iseseisvalt nii erialaselt kui üldkultuuriliselt täiendama.
Õppekava lühikirjeldus
A Eriala 50 EAP
B Erialaga seotud praktilised õpingud 70 EAP
- Täiendavad praktilised õpingud jazzmuusika erialale
- Täiendavad praktilised õpingud pärimusmuusika erialale
C Muusikateoreetilised, -ajaloolised, pedagoogilised ja üldõpingud 40 EAP
- Muusikalugu
- Muusikateooria ja analüüs
- Humanitaarained ja üldõpingud
- Eriala didaktika ja psühholoogia alused
- Pedagoogiline praktika (valikmoodul)
D Bakalaureuseeksam 10 EAP
E Vabaained 10 EAP
Valikuvõimalused õppekava läbimiseks
Üliõpilane läbib õpingute jooksul tervikuna mooduli A 50 EAP mahus. Moodulitest B läbib üliõpilane õpingute jooksul 70 EAP mahus ained. Moodulitest C läbib üliõpilane õpingute jooksul 40 EAP mahus aineid. Mooduli D läbimine 10 EAP mahus on kohustuslik. Vabaained 10 EAP mahus on õpingute jooksul võimalik valida kogu EMTA ainekataloogi piires või teistest kõrgkoolidest. Muusikakooli õpetaja kõrvaleriala valinud üliõpilasele on kohustus läbida vähemalt 19 EAP mahus aineid moodulitest BC08, BC09.
Lõpetamise tingimused (lõputöö, eksamid)
õppekava täitmine täies mahus (170 EAP): eriala 50 EAP, erialaga seotud praktilised õpingud 70 EAP, teoreetilised, ajaloolised, pedagoogilised ja üldõpingud 40 EAP, vabaained 10 EAP ning bakalaureuseeksami sooritamine (10 EAP)
- diplom
Bakalaureusediplom ja akadeemiline õiend
- omistatav kraad
humanitaarteaduse bakalaureus /Bachelor of Arts in Humanities/
Õppekava eest vastutav(ad) üksus(ed)
Heliloomingu ning improvisatsioonilise muusika ja kaasaegsete etenduskunstide osakond
Edasiõppimise võimalused
magistriõpe
Kvalifikatsiooni tase
kõrghariduse esimene aste, Eesti kvalifikatsiooniraamistiku 6. tase, Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku 6. tase
Pääs tööturule
õigus töötada bakalaureusekraadi või vastavat kvalifikatsiooni nõudval ametikohal
Õppekava spetsialiseerumised
Peaerialad:
Jazzmuusika 180 EAP
Spetsialiseerumised:
JM11 jazzmuusika (klahvpillid)
JM12 jazzmuusika (kitarr)
JM13 jazzmuusika (löökpillid)
JM14 jazzmuusika (bass)
JM15 jazzmuusika (laul)
JM16 jazzmuusika (saksofon)
JM17 jazzmuusika (viiul)
JM18 jazzmuusika (trompet)
JM19 jazzmuusika (tromboon)
JM20 jazzmuusika (flööt)
Pärimusmuusika 180 EAP
Spetsialiseerumised:
PM13 pärimusmuusika (Laul/instrument)
Õppekava struktuur ja õppeained

BA ERIALA

[BA06] Eriala (JM ja PM õppekavale)

Mooduli eesmärk: Mooduli eesmärk: arendada mängutehnilisi (vokaalseid) oskusi ja muusikalise mõtlemise taset ning õppida omandatud oskusi rakendama kontserdi- ja stuudiokeskkonnas.
Mooduli läbinud üliõpilane:
1. on omandanud teadmised ja oskused loomingulise ja muusikalise potentsiaali arendamiseks ja realiseerimiseks;
2. on erialaistrumendil tehniliselt kompetentne;
3. valdab vabalt improvisatsioonis enamkasutatavaid tehnikaid;
4. suudab luua ja ellu viia oma loomingulised ideed;
5. oskab sõnastada erialaga seotud probleeme ning analüüsida ja hinnata nende lahendamist.
Ainekood Õppeaine nimetus EAP Hindamine
PMX107-2/2024Eriala10 EAPE
PMX107-3/2024Eriala10 EAPA
PMX107-4/2024Eriala10 EAPE
PMX107-5/2024Eriala10 EAPE
JMX107-1/2024Eriala 10 EAPA
JMX107-2/2024Eriala 10 EAPE
JMX107-3/2024Eriala 10 EAPA
JMX107-4/2024Eriala 10 EAPE
JMX107-5/2024Eriala 10 EAPE
PMX107-1/2024Eriala10 EAPA

BB ERIALAGA SEOTUD PRAKTILISED ÕPINGUD

[BB11] Täiendavad praktilised õpingud (JM õppekavale)

Mooduli eesmärk: Mooduli eesmärk: arendada erialaseid õpinguid täiendavaid ja toetavaid muusikalisi võimeid ja oskusi (loomingulist mõtlemist, muusikalist kuulmist, klaverimängu, improvisatsiooni jm oskusi).
Mooduli läbinud üliõpilane:
1. on suuteline eristama ja praktikas rakendama jazzmuusikas esinevaid struktuure;
2. on suuteline analüüsima jazzimprovisatsioone ning kasutama omandatud teadmisi enda improvisatsioonides;
3. tunneb ja oskab kasutada erinevate jazz- ja popmuusika stiilide põhilisi rütmimudeleid;
4. tunneb jazzmuusika kultuurilist ja sotsiaalset tausta, tähtsamaid stiile, heliloojaid ja interpreete;
5. tunneb ja oskab kasutada väiksemas jazzansamblis kasutatavaid arranzheerimismeetodeid;
6. tunneb ja oskab mängida jazzmuusika standardrepertuaari;
7. suudab klaveril esitada eri stiilides jazzmuusikat.
Ainekood Õppeaine nimetus EAP Hindamine
IND400-1/2024Erialapraktika2 EAPA
IND400-2/2024Erialapraktika2 EAPA
IND400-3/2024Erialapraktika2 EAPA
IND400-4/2024Erialapraktika2 EAPA
JMX101-1/2024Jazzrütmika3 EAPA
JMX101-2/2024Jazzrütmika3 EAPA
JMX101-3/2024Jazzrütmika3 EAPA
JMX101-4/2024Jazzrütmika3 EAPE
JMX109-1/2024Rütmika valikkursus edasijõudnutele2 EAPA
JMX109-2/2024Rütmika valikkursus edasijõudnutele2 EAPE
JMX120-1/2024Jazzimprovisatsiooni alused3 EAPA
JMX120-2/2024Jazzimprovisatsiooni alused3 EAPE
JMX130-1/2024Arranžeerimine3 EAPA
JMX130-2/2024Arranžeerimine3 EAPE
JMX140/2024Jazzrepertuaar2 EAPE
JMX150-1/2024Fraasi kujundamine jazzmuusikas2 EAPA
JMX150-2/2024Fraasi kujundamine jazzmuusikas2 EAPE
JMX201-1/2024Ansambel 4 EAPA
JMX201-2/2024Ansambel 4 EAPE
JMX201-3/2024Ansambel 4 EAPA
JMX201-4/2024Ansambel 4 EAPE
JMX201-5/2024Ansambel 4 EAPA
JMX201-6/2024Ansambel 4 EAPE
JMX210-1/2024Täiendav instrument2 EAPA
JMX210-2/2024Täiendav instrument2 EAPA
JMX210-3/2024Täiendav instrument2 EAPA
JMX210-4/2024Täiendav instrument2 EAPA
JMX211-1/2024Suur jazzansambel3 EAPA
JMX211-2/2024Suur jazzansambel3 EAPA
JMX211-3/2024Suur jazzansambel3 EAPA
JMX211-4/2024Suur jazzansambel3 EAPA
JMX211-5/2024Suur jazzansambel3 EAPA
JMX211-6/2024Suur jazzansambel3 EAPA
JMX601-1/2024Jazzklaver2 EAPA
JMX601-2/2024Jazzklaver2 EAPA
JMX601-3/2024Jazzklaver2 EAPA
JMX601-4/2024Jazzklaver2 EAPA
KLÜ800-1/2024Klaver A2 EAPA
KLÜ800-2/2024Klaver A2 EAPE
KLÜ800-3/2024Klaver A2 EAPA
KLÜ800-4/2024Klaver A2 EAPE
KLÜ811-1/2024Klaver B2 EAPA
KLÜ811-2/2024Klaver B2 EAPE
KLÜ812-1/2024Klaver C2 EAPA
KLÜ812-2/2024Klaver C2 EAPA
KOE711/2024Helirežii alused 3 EAPA
KOE800/2024Sissejuhatus muusikatehnoloogiasse2 EAPA
KOX030/2024Pillide tundmine3 EAPE
KOX600/2024Arranžeerimine2 EAPA
KOX800-1/2024Looming 2 EAPA
KOX800-2/2024Looming 2 EAPA
KOX800-3/2024Looming 2 EAPA
KOX800-4/2024Looming 2 EAPA
MIX201-1/2024Täiendav instrument2 EAPA
MIX201-2/2024Täiendav instrument2 EAPA
MIX201-3/2024Täiendav instrument2 EAPA
MIX201-4/2024Täiendav instrument2 EAPA
NIX230/2024Sissejuhatus 21. saj. kammermuusikasse3 EAPA
NIX232-1/2024Nüüdis- ja eksperimentaalmuusika stuudio 3 EAPA
NIX232-2/2024Nüüdis- ja eksperimentaalmuusika stuudio 3 EAPA
NIX232-3/2024Nüüdis- ja eksperimentaalmuusika stuudio 3 EAPA
NIX232-4/2024Nüüdis- ja eksperimentaalmuusika stuudio 3 EAPA
NIX610-1/2024Improvisatsioon 2 EAPA
NIX610-2/2024Improvisatsioon 2 EAPA
NIX610-3/2024Improvisatsioon 2 EAPA
NIX610-4/2024Improvisatsioon 2 EAPA
NIX610-5/2024Improvisatsioon 2 EAPA
NIX610-6/2024Improvisatsioon 2 EAPA
PMX210-1/2024Täiendav instrument2 EAPA
PMX210-2/2024Täiendav instrument2 EAPA
PMX210-3/2024Täiendav instrument2 EAPA
PMX210-4/2024Täiendav instrument2 EAPA
KOE815/2024Live-helindamine2 EAPA

[BB23] Täiendavad praktilised õpingud (PM õppekavale)

Mooduli eesmärk: Mooduli eesmärk: täiendada erialaga seotud teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi.
Mooduli läbinud üliõpilane:
1. tunneb eesti rahvapillide eri liigituspõhimõtteid ja on võimeline paigutama neid üldisesse traditsiooniliste instrumentide ajalukku;
2. on võimeline analüüsima eesti vanemat pärimusmuusikat ja teiste rahvaste muusikat neile omastes kultuurikontekstides;
3. oskab noodistada ja analüüsida eesti vanemat pärimusmuusikat ning kasutada sellealaseid teoreetilisi teadmisi oma pillimängus;
4. on omandanud süsteemsed pärimusmuusika-alased baasteadmised;
5. orienteerub iseseisvalt pärimusmuusika-alastes arhiivimaterjalides;
6. on kursis elementaarsete tänapäevaste kompositsioonimeetoditega;
7. on võimeline oma muusikalisi ideid korrektselt noodis vormistama ning looma esituskõlblikku originaalloomingut ja seadeid erinevatele koosseisudele.
Ainekood Õppeaine nimetus EAP Hindamine
MTX650/2024Rahvalaulude esituspraktika2 EAPA
MTX750/2024Muuseumipraktika3 EAPA
KOX843-1/2024Pärimusmuusika looming2 EAPA
KOX843-2/2024Pärimusmuusika looming2 EAPE
KOX843-3/2024Pärimusmuusika looming2 EAPA
KOX843-4/2024Pärimusmuusika looming2 EAPE
PMX103-1/2024Pärimustants2 EAPA
PMX103-2/2024Pärimustants2 EAPA
PMX103-3/2024Pärimustants2 EAPA
PMX103-4/2024Pärimustants2 EAPE
PMX202-1/2024Ansambel4 EAPA
PMX202-2/2024Ansambel4 EAPA
PMX202-3/2024Ansambel4 EAPA
PMX202-4/2024Ansambel4 EAPA
PMX202-5/2024Ansambel4 EAPA
PMX211-1/2024Pärimusmuusika tundmine ja lavapraktika2 EAPA
PMX211-2/2024Pärimusmuusika tundmine ja lavapraktika2 EAPA
PMX211-3/2024Pärimusmuusika tundmine ja lavapraktika2 EAPA
PMX211-4/2024Pärimusmuusika tundmine ja lavapraktika2 EAPA
PMX505-1/2024Rahvapillimuusika noodistamine2 EAPA
PMX505-2/2024Rahvapillimuusika noodistamine2 EAPA
PMX210-1/2024Täiendav instrument2 EAPA
PMX210-2/2024Täiendav instrument2 EAPA
PMX210-3/2024Täiendav instrument2 EAPA
PMX210-4/2024Täiendav instrument2 EAPA
PMX200-1/2024Pärimusmuusika ansambel2 EAPA
PMX200-2/2024Pärimusmuusika ansambel2 EAPA
PMX200-3/2024Pärimusmuusika ansambel2 EAPA
PMX200-4/2024Pärimusmuusika ansambel2 EAPA
PMX207-1/2024Pärimusmuusika koosmäng2 EAPA
PMX207-2/2024Pärimusmuusika koosmäng2 EAPA
PMX207-3/2024Pärimusmuusika koosmäng2 EAPA
PMX207-4/2024Pärimusmuusika koosmäng2 EAPA
PMX207-5/2024Pärimusmuusika koosmäng2 EAPA
PMX200-5/2024Pärimusmuusika lauluansambel2 EAPA
PMX200-6/2024Pärimusmuusika lauluansambel2 EAPA
PMX204/2024Ladina-Ameerika rahvamuusika stiilid ja žanrid4 EAPA

BC MUUSIKATEOREETILISED, -AJALOOLISED, PEDAGOOGILISED JA ÜLDÕPINGUD

[BC01] Muusikalugu (MI, MT, IP, MP, HE, JM õppekavale)

Mooduli eesmärk: Mooduli eesmärk: anda süvendatud ülevaade Lääne-Euroopa muusikakultuurist ning selle põhilistest kategooriatest ja teemadest.
Mooduli edukal läbimisel üliõpilane:
1. tunneb ja mõistab lääne muusikakultuuri ning eesti rahvamuusika alusmõisteid ning stiiliajaloo raamistikku;
2. tunneb 10.-21. sajandi muusikaloo peamisi tendentse ja muusikažanre, kompositsioonitehnika ja muusikaesteetika aluseid;
3. omab ülevaadet olulisemate heliloojate loomelaadist ja tähtsamatest teostest;
4. suudab iseseisvalt töötada kirjanduse, teatmeteoste ning muusikaga;
5. mõistab muusikaloo põhijooni ja oskab neid seostada kultuuriloo teiste valdkondadega;
6. tunneb ja mõistab klassikalise muusika tähtsamaid vorme ja žanre (muusikalisi elemente ja struktuure) ning nende seoseid.
Ainekood Õppeaine nimetus EAP Hindamine
MTX305/2024Lääne muusikalugu I5 EAPE
MTX306/2024Lääne muusikalugu II5 EAPE
MTX333/2024Eesti muusikalugu5 EAPE
MTX802/2024Sugu popmuusikas3 EAPA
MTX411/2024Bachi vokaalteosed3 EAPA
MTX430/2024Wagner ja Verdi3 EAPA
MTX914/2024Maailma muusikakultuurid3 EAPA
MTX503/2024Eesti kirikumuusika3 EAPA
MTX334/2024Mälutekstid ja biograafiad muusikalookirjutuses3 EAPA
MTX336/2024Kurt Weill ja 20. sajandi muusikakultuur3 EAPA
MTX410/2024Barokkooper3 EAPA
MTX435/2024Muusika filmis3 EAPA
MTX620/2024Etnomusikoloogia alused3 EAPA
MTX803/2024Sissejuhatus popmuusikauuringutesse3 EAPA
MTX307/2024Ülevaade Lääne muusikast5 EAPE
MTX600/2024Sissejuhatus eesti rahvamuusikasse3 EAPE
MTX711/2024Hümnoloogia3 EAPA
MTX810/2024Eesti popmuusikalugu3 EAPE
MTX830/2024Teksti sisse minek3 EAPA
MTX335/2024Modernism ja muusikateater3 EAPA
MTX454/2024Arvo Pärt: sõna ja muusika3 EAPA
MTX771-1/2024Muusikakultuuri eriseminar2 EAPA
MTX771-2/2024Muusikakultuuri eriseminar2 EAPA
MTX771-3/2024Muusikakultuuri eriseminar2 EAPA
MTX771-4/2024Muusikakultuuri eriseminar2 EAPA
VMX500-1/2024Gregoriaani semioloogia ja paleograafia2 EAPA
VMX500-2/2024Gregoriaani semioloogia ja paleograafia2 EAPA

[BC03] Muusikateooria ja analüüs (MI, MT, IP, MP, JM, HE õppekavale)

Mooduli eesmärk: Mooduli eesmärk: arendada üliõpilase muusikalist analüüsivõimet, mis sellisena on eduka muusikaga tegelemise eelduseks.
Mooduli edukal läbimisel üliõpilane:
1. oskab muusikateost analüüsida selle harmoonilisest, kontrapunktilisest ja vormilisest aspektist;
2. orienteerub erinevates muusikastiilides, tunneb üldjoontes erinevates stiilides teoste aluseks olevaid kompositsioonitehnikaid;
3. oskab muusika analüüsimisel kasutada ja rakendada olulisemaid muusikateoreetilisi mõisteid;
4. on võimeline kasutama muusikateooriaalast kirjandust, sh kasutades kohaseid infotehnoloogilisi meetodeid ja vahendeid;
5. on võimeline komponeerima tonaalsel harmoonial põhinevaid muusikalõike, on võimeline komponeerima polüfoonilises faktuuris (sh fuugat), kui see on asjakohane;
6. on võimeline teoreetiliselt kirjeldama klassikalise harmoonia, kontrapunkti ja vormiõpetuse aluseid.
Ainekood Õppeaine nimetus EAP Hindamine
MTM215/2024Harmoonia III2 EAPE
MTX841/2024Polüfoonia vaba stiil2 EAPE
MTX860-1/2024Muusikalise vormi analüüs2 EAPA
MTX860-2/2024Muusikalise vormi analüüs2 EAPE
MTX815/2024Sissejuhatus posttonaalse muusika analüüsi2 EAPE
MTX843/2024Vaba stiili polüfoonia praktikum2 EAPA
MTX831/2024Polüfoonia range stiil3 EAPE
MTM210-1/2024Harmoonia II2 EAPA
MTM210-2/2024Harmoonia II2 EAPE
MTM205-1/2024Harmoonia I2 EAPA
MTM205-2/2024Harmoonia I2 EAPE
MTX855/2024Muusikateos ja selle ülesehitus3 EAPE
MTX814-1/2024Stiilide harmoonia3 EAPA
MTX814-2/2024Stiilide harmoonia3 EAPE
MTX866-1/2024Muusikalise vormi analüüsi seminar2 EAPA
MTX866-2/2024Muusikalise vormi analüüsi seminar2 EAPA
JMX110-1/2024Jazzteooria ja solfedžo3 EAPA
JMX110-2/2024Jazzteooria ja solfedžo3 EAPE
JMX110-3/2024Jazzteooria ja solfedžo3 EAPA
JMX110-4/2024Jazzteooria ja solfedžo3 EAPE
PMX504-1/2024Pärimusmuusika teooria ja solfedžo2 EAPA
PMX504-2/2024Pärimusmuusika teooria ja solfedžo2 EAPE
PMX504-3/2024Pärimusmuusika teooria ja solfedžo2 EAPA
PMX504-4/2024Pärimusmuusika teooria ja solfedžo2 EAPE

[BC04] Humanitaarained ja üldõpingud

Mooduli eesmärk: - avardada üliõpilase üldist silmaringi ja humanitaarvaldkonnas orienteerumise võimet, anda ülevaade filosoofia ja kultuuriloo põhilistest kategooriatest ja teemadest.
Mooduli läbinud üliõpilane:
1. orienteerub kunsti- ja kultuuriloo põhialustes;
2. on omandanud põhiteadmised muusikaga seotud digitehnoloogiate kasutamisel ja muudes valdkondades, mis on seotud erialase tegevusega;
3. suudab vähemalt ühes võõrkeeles erialaliselt suhelda, tunneb erinevate võõrkeele hääldusreegleid ja häälikute transkriptsiooni ning kasutab neid oskuslikult rääkimisel ning laulmisel, kui see on asjakohane;
4. orienteerub EMTA õppekorralduse põhimõtetes, tunneb üliõpilase õigusi ja kohustusi ning on valmis aktiivselt osalema EMTA tegevustes ja ühiskonnas tervikuna.
Ainekood Õppeaine nimetus EAP Hindamine
ÜAX400/2024Ülikooliõpingud ja töömaailm2 EAPA
ÜAX100/2024Kultuurilugu3 EAPA
ÜAX001/2024Sissejuhatus filosoofiasse3 EAPE
KOE950/2024Digioskused muusikutele2 EAPA
ÜAX411/2024Eneseväljenduskunsti alused2 EAPA
ÜAX412/2024Lavakunsti ABC2 EAPA
ÜAX702/2024 Piibel ajaloo ja kultuuri kontekstis3 EAPE
ÜAK730/2024Prantsuse keele häälduskursus 2 EAPA
ÜAK750/2024Vene keele foneetika, transkriptsioon2 EAPA
ÜAX930/2024Maailma usundite võrdlev analüüs3 EAPE
ÜAK120-1/2024Inglise keel II3 EAPA
ÜAK120-2/2024Inglise keel II3 EAPE
ÜAK130-1/2024Inglise keel III3 EAPA
ÜAK130-2/2024Inglise keel III3 EAPE
ÜAK410-1/2024Itaalia keel I3 EAPA
ÜAK410-2/2024Itaalia keel I3 EAPE
ÜAK420-1/2024Itaalia keel II3 EAPA
ÜAK420-2/2024Itaalia keel II3 EAPE
ÜAK310-1/2024Prantsuse keel I3 EAPA
ÜAK310-2/2024Prantsuse keel I3 EAPE
ÜAK220-1/2024Saksa keel II3 EAPA
ÜAK220-2/2024Saksa keel II3 EAPE
ÜAK210-1/2024Saksa keel I3 EAPA
ÜAK210-2/2024Saksa keel I3 EAPE
ÜAX301-1/2024Kunstiajalugu3 EAPA
ÜAX301-2/2024Kunstiajalugu3 EAPA
ÜAK320-1/2024Prantsuse keel II3 EAPA
ÜAK320-2/2024Prantsuse keel II3 EAPE
ÜAX900/2024Kaasaegse kunsti probleeme3 EAPA
KOE600/2024Audiovisuaalkunsti ajalugu3 EAPA
KOE860/2024Sissejuhatus elektroakustilise muusika analüüsi3 EAPE
JMX411-1/2024Pop- ja jazzmuusika ajalugu2 EAPA
JMX411-2/2024Pop- ja jazzmuusika ajalugu2 EAPE
PMX401/2024Eesti rahvamuusika ajalugu (rahvapillid)2 EAPE
KOE900-1/2024Muusikaproduktsioon ja laulukirjutamine3 EAPE
KOE900-2/2024Muusikaproduktsioon ja laulukirjutamine3 EAPE
MAG210/2024Muusika ja seadusandlus4 EAPA
MAG220/2024Turundus ja kommunikatsioon3 EAPA
MAG200/2024Sissejuhatus kultuurikorraldusse3 EAPA
MAG225/2024Muusik ja tema profiil3 EAPA
MAG442/2024Kultuuriprojekti juhtimine3 EAPA
ÜAX600-1/2024Kehakultuur2 EAPA
ÜAX600-2/2024Kehakultuur2 EAPA
ÜAX600-3/2024Kehakultuur2 EAPA
ÜAX600-4/2024Kehakultuur2 EAPA
ÜAX600-5/2024Kehakultuur2 EAPA
ÜAX600-6/2024Kehakultuur2 EAPA
JMX401-1/2024Jazzmuusika ajalugu3 EAPA
JMX401-2/2024Jazzmuusika ajalugu3 EAPE
JMX401-3/2024Jazzmuusika ajalugu3 EAPA
JMX401-4/2024Jazzmuusika ajalugu3 EAPE
ÜAK810-1/2024Ladina keel I3 EAPA
ÜAK810-2/2024Ladina keel I3 EAPE
ÜAK820-1/2024Ladina keel II3 EAPA
ÜAK820-2/2024Ladina keel II3 EAPE
ÜAK627/2024Eesti kultuur ja keel välisüliõpilastele3 EAPA
ÜAK720/2024Saksa keele häälduskursus 2 EAPA
KOE510/2024Audio programmeerimise keel I3 EAPA
KOE511/2024Audio programmeerimise keel II3 EAPA
ÜAK230-1/2024Saksa keel III3 EAPA
ÜAK230-2/2024Saksa keel III3 EAPE
KOE135/2024Elektroakustilise muusika ajalugu3 EAPA
ÜAX230/2024Alexanderi tehnika alused2 EAPA
KMX035/2024Sissejuhatus uurimistöösse3 EAPA
KOE826/202420. sajandi lääne mikrotonaalne muusika3 EAPE
VMX600-1/2024Ajalooline tants2 EAPA
VMX600-2/2024Ajalooline tants2 EAPA
ÜAX231/2024Alexanderi tehnika I1 EAPA
MTX825/2024Väljendusõpetus3 EAPE

[BC08] Eriala didaktika (JM õppekavale)

Mooduli eesmärk: Mooduli eesmärk: anda esmased teadmised jazzmuusika ajaloost ja erialainstrumendi õpetamise metoodikast
Mooduli läbinud üliõpilane:
1. omab ülevaadet jazzmuusika tekkimisest ning arenguloost kuni tänapäevani;
2. tunneb jazzmuusika kultuurilist ja sotsiaalset tausta, tähtsamaid stiile, heliloojaid ja interpreete;
3. orienteerub erinevates metoodikates ja vastava valdkonna õppematerjalides;
4. on võimeline iseseisvalt koostama harjutusi ja ülesandeid;
5. oskab käsitleda spetsiifilisi teemasid laiemas kontekstis.
Ainekood Õppeaine nimetus EAP Hindamine
MTX721/2024Muusikapsühholoogia3 EAPE
JMX401-1/2024Jazzmuusika ajalugu3 EAPA
JMX401-2/2024Jazzmuusika ajalugu3 EAPE
JMX401-3/2024Jazzmuusika ajalugu3 EAPA
JMX401-4/2024Jazzmuusika ajalugu3 EAPE
JMX402/2024Jazzmuusika didaktika3 EAPA
KMX510/2024Suhtlemispsühholoogia2 EAPA
KMX520/2024Loovuspsühholoogia2 EAPA
PEX590/2024Pillimängu ergonoomika I2 EAPA
PEX591/2024Pillimängu ergonoomika II2 EAPA
PEX600-1/2024Pillimängu didaktika3 EAPA
PEX600-2/2024Pillimängu didaktika3 EAPE
ÜAX205/2024Arengupsühholoogia3 EAPE
ÜAX230/2024Alexanderi tehnika alused2 EAPA
ÜAX231/2024Alexanderi tehnika I1 EAPA

[BC09] Pedagoogiline praktika (MI, JM, MT, HE õppekavale)

Mooduli eesmärk: Mooduli eesmärk: anda üliõpilasele esmased praktilised kogemused muusikakooli õpetajana töötamiseks.
Mooduli õpiväljundid. Mooduli läbinud üliõpilane:
1. oskab didaktilisest vaatepunktist analüüsida kogenud muusikakooli õpetajate tunde;
2. oskab analüüsida ja lahendada praktilises õppetöös esinevaid probleeme;
3. rakendab õigeid metoodilisi võtteid õpilaste oskuste arendamiseks;
4. oskab praktiliselt rakendada didaktika ja psühholoogia loengutes omandatut.
Ainekood Õppeaine nimetus EAP Hindamine
PEX806-1/2024Pedagoogiline praktika2 EAPA
PEX806-2/2024Pedagoogiline praktika2 EAPA

BD BAKALAUREUSEEKSAM

[BD06] Bakalaureuseeksam (JM ja PM õppekavale)

Mooduli eesmärk: Mooduli eesmärk: Instrumendi valdamise, ansamblimängu tehnika ja muusikalise väljendusoskuse arendamine, bakalaureuseeksami kava omandamine ja esitusküpseks viimistlemine.
Mooduli läbinud üliõpilane:
1. oskab isikupäraselt kujundada repertuaari;
2. suudab kunstiliselt veenvalt ja tehniliselt ladusalt esitada bakalaureuseeksami kontserdi kava;
3. tunneb olulisi stiile ja nende väljendusvahendeid;
4. valdab lavalise esinemise eetikat.
Ainekood Õppeaine nimetus EAP Hindamine
JMX108/2024Bakalaureuseeksam10 EAPB
PMX007/2024Bakalaureuseeksam10 EAPB

BE VABAAINED