Õppekava kood 231022
Õppekava nimetus Muusika ja teatrikunst
Õppekava tase
Õppekava maht ainepunktides 240 EAP
Nominaalne aeg aastates 4 aastat
Õppevorm(id) päevaõpe
Õppekavagrupp muusika ja teatrikunst
Õppetöö keeled
Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeled
HTM registrisse kandmise kuupäev 21.04.2022
EMTA nõukogus kinnitamise (muudatuse) kuupäev 23.03.2022
Õppe läbiviimise õigus
õppekava kuulub muusika ja teatrikunsti õppekavagruppi, milles on antud õigus õpet läbi viia. Vabariigi Valitsuse 11.07.2019. a määrus nr 62 "Kõrgharidusstandard", lisa 3
Vastuvõtu tingimused
- õppe alustamise tingimused
Magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon. Loome- või uurimistöö kogemus muusika või teatri valdkonnas
- sisseastumiseksamid
Erialaeksam, tulevase doktoritöö või loovuurimusliku doktoriprojekti esitlemine.
Õppekava eesmärgid
Doktoriõppe eesmärk on kujundada magistriõppe lõpetanud üliõpilasest iseseisev uurija või uurimistöö oskustega kõrgtasemel loovisik, kes on võimeline jätkama oma kunstilist ja teaduslikku tegevust ka pärast doktorikraadi omandamist. Ta on võimeline osalema mitmesugustes rahvusvahelistes järeldoktori programmides, taotlema stipendiume tööks maailma teaduse ja loovuurimuse keskustes.
Õppekava õpiväljundid
Doktorikraadi kaitsnu:
1. on võimeline iseseisvalt planeerima teadus- või loovuurimuslikku tööd, püstitama probleeme ja leidma nende lahendamiseks vajalikke meetodeid ja materjali; loomingulistel erialadel kavandada ja teostada uudseid ja kõrge kunstilise väärtusega loometöid ning iseseisvalt analüüsida ja kriitiliselt hinnata oma eriala arengu jaoks olulisi ja aktuaalseid küsimusi;
2. on võimeline juhendama üliõpilaste uurimistööd ning vastavalt oma erialale ka nende loometöid; on kursis Eesti teaduselu korraldamise ja rahastamise põhimõtetega;
3. omab laiapõhjalisi teadmisi ja süsteemset ülevaadet oma valdkonnast üldiselt ja ajakohaseid teadmisi oma kitsamas uurimis- või loomevaldkonnas;
4. oskab iseseisvalt tegutseda rahvusvahelises töö- ja õpikeskkonnas ning osaleda projektides, mis nõuavad juhtimis- ja meeskonnatööoskusi, innovaatilist mõtlemist, digipädevuste rakendamist ning strateegiliste otsuste tegemise võimet;
5. mõistab oma uurimusliku ja loomingulise tegevuse ühiskondlikku rolli ning suudab analüüsida sotsiaalseid norme ja suhteid, neile vastata ning tegutseda vajadusel nende muutmiseks; on kursis teaduseetika põhimõtetega;
6. oskab kommunikeerida oma tegevuse kaudu sündinud uut teadmist ühiskonnas;
7. on võimeline avaldama oma uurimistöö tulemusi rahvusvaheliselt eelretsenseeritavates muusikateaduslikes, loovuurimuslikes või ka naaberteaduste väljaannetes; on võimeline arendama rahvusvahelist teaduslikku või loomingulist koostööd ja esinema vastavatel kõrgetasemelistel üritustel.
Õppekava lühikirjeldus
Õppekaval on kaks suunda:
1. muusikateaduslik suund
2. loovuurimuslik suund muusika või teatri valdkonnas
Vastavalt suunale koosneb õppekava teaduslikust doktoritööst ja doktoriõpingutest või loovuurimuslikust projektist ja doktoriõpingutest.

Õppekava jaguneb järgmisteks mooduliteks:
A Doktoritöö või loovuurimuslik projekt 180 EAP
B Doktoritööd või loovuurimuslikku doktoriprojekti toetavad põhiõpingud 30 EAP
C Doktoriõppe õpiväljundite saavutamiseks vajalikud täiendavad õpingud ja praktika 30 EAP
Valikuvõimalused õppekava läbimiseks
Täiendavad õpingud ja praktika lähtuvad konkreetsest uurimisteemast ja sellega seonduvatest vajadustest, samuti õppekava õpiväljundite saavutamisega seotud vajadustest.
Lõpetamise tingimused (lõputöö, eksamid)
Õppekava täitmine täies mahus 60 EAP (sh põhiõpingud 30 EAP ning täiendavad õpingud ja praktika 30 EAP) ning muusikateadusliku doktoritöö või loovuurimusliku doktoriprojekti kaitsmine 180 EAP
- diplom
Doktori diplom
- omistatav kraad
Filosoofiadoktor (muusikateadus); Filosoofiadoktor (muusika); Filosoofiadoktor (teatrikunst)
Õppekava eest vastutav(ad) üksus(ed)
Doktoriõppe keskus
Edasiõppimise võimalused
doktorikraad on kõrgharidustaseme kõrgeim kvalifikatsioon
Kvalifikatsiooni tase
kõrghariduse kolmas aste, Eesti kvalifikatsiooniraamistiku 8. tase, Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku 8. tase
Pääs tööturule
õigus töötada doktorikraadi või vastavat kvalifikatsiooni nõudval ametikohal.
Õppekava spetsialiseerumised
Peaerialad:
Muusikateadus 240 EAP, Muusika ja teatrikunst 240EAP
Õppesuunad:
MMT13 Muusikateadus
MMT14 Muusika
MMT15 Teatrikunst

Õppekava struktuur ja õppeained

DA Doktoritöö muusikateaduses; loovuurimuslik doktoriprojekt muusikas või teatrikunstis

[DA05] Doktoritöö muusikateaduses 180 EAP (muusikateaduse õppesuunale)

Mooduli eesmärk: Doktoritöö kirjutamise eesmärgiks on muusikateaduslikuks uurimistööks vajalike teadmiste ja oskuste lõplik viimistlemine ja uue teadmise loomine.
Moodul on suunatud õppekava õpiväljundite nr 1, 3, 7 saavutamisele.
Doktoritöö kaitsnud ja doktorikraadi saanud muusikateadlane
1. oskab algatada, kavandada, rakendada ja kriitiliselt hinnata uurimis- ning arendustöid, mis viivad muusika uurimisel uute teadmiste ning protseduuriliste lahendusteni;
2. on võimeline suuliselt ja kirjalikult esitama muusikateaduses üldiselt ja oma konkreetse uurimistööga seonduvaid probleeme, järeldusi ja nende aluseks olevaid teooriaid nii erialaspetsialistidest auditooriumile kui ka erialaväliste inimestega suhtlemisel, seda ka oma erialal olulises võõrkeeles;
3. on avaldanud originaalseid uurimuslikke artikleid teadusväljaannetes;
4. omab laiapõhjalisi teadmisi ja süsteemset ülevaadet oma uurimisvaldkonnast ja oskab määrata oma vajadusi uute teadmiste või oskuste järele.
Ainekood Õppeaine nimetus EAP Hindamine
DOK051-2/2024Doktoritöö30 EAPT
DOK051-4/2024Doktoritöö30 EAPT
DOK051-6/2024Doktoritöö30 EAPT
DOK051-8/2024Doktoritöö90 EAPT

[DA06] Loovuurimuslik doktoriprojekt 180 EAP (muusika õppesuunale, teatrikunsti õppesuunale)

Mooduli eesmärk: Loovuurimusliku doktoriprojekti eesmärk on erialaseks tegevuseks vajalike oskuste ja teadmiste viimistlemine ning uute teadmiste ja loominguliste väljendusvõimaluste loomine.
Moodul on suunatud õppekava õpiväljundite nr 1, 3, 7 saavutamisele.
Loovuurimusliku doktoriprojekti kaitsnud loovisik:
1. oskab algatada, kavandada ja läbi viia iseseisvaid loometöid, mis suudavad konkureerida rahvusvahelises kontekstis;
2. on võimeline suuliselt ja kirjalikult arutlema erialaste probleemide üle, toetudes vastavale teoreetilisele alusele;
3. suudab oma loomingulist tegevust analüüsida ja reflekteerida;
4. oskab määrata oma vajadusi uute oskuste või teadmiste järele ning neid loovalt arendada.
Ainekood Õppeaine nimetus EAP Hindamine
DOK031/2024Loominguline töö I35 EAPE
DOK032/2024Loominguline töö II35 EAPE
DOK033/2024Loominguline töö III35 EAPE
DOK034/2024Loominguline töö IV35 EAPE
DOK060-2/2024Doktoritöö7.50 EAPT
DOK060-4/2024Doktoritöö7.50 EAPT
DOK060-6/2024Doktoritöö7.50 EAPT
DOK060-8/2024Doktoritöö17.50 EAPT

DB Doktoritööd või loovuurimuslikku doktoriprojekti toetavad põhiõpingud

[DB05] Doktoritööd või loovuurimuslikku doktoriprojekti toetavad põhiõpingud 30 EAP: valida kas DOK761 või DOK783 vastavalt erialale

Mooduli eesmärk: Mooduli eesmärk on arendada ja süvendada doktorandi erialaseid teadmisi ja oskusi ning valmistada ette iseseisvaks tegevuseks rahvusvahelises teaduselus, loovuurimuses ja loomingus.
Moodul on suunatud õppekava üldiste õpiväljundite nr 1, 2, 4 saavutamisele.
Mooduli edukal läbimisel doktorant
1. omab kõrgetasemelisi erialaseid oskusi ja suudab neid iseseisvalt edasi arendada;
2. tunneb teaduse ja loovuurimuse metodoloogiat ning on suuteline kriitiliseks refleksiooniks;
3. mõistab nii valdkonna siseste kui ka interdistsiplinaarsete teadmiste ja uurimismeetodite tähendust ja ulatust, et neid rakendada ning vajadusel laiendada või ümber hinnata;
4. on suuteline demonstreerima piisavat analüüsi- ja sünteesivõimet, et lahendada
püstitatud teaduslikku, kunstilist või pedagoogilist ülesannet olemasolevatest ressurssidest lähtudes;
5. orienteerub teaduseetikas ja teadusfilosoofilistes küsimustes;
6. omab teadmisi üliõpilaste kui täiskasvanud õppijate õpiprotsesside eripärast ja nende protsesside mõjutamise võimalustest; väärtustab elukestvat õppimist;
7. on suureline juhendama üliõpilaste teadustöid või uurimusi ning kunstilist tegevust loomealadel.
Ainekood Õppeaine nimetus EAP Hindamine
DK8600/2024Teadusfilosoofia6 EAPA
DOK305/2024Kõrgkoolipedagoogika 6 EAPE
DOK731/2024Interdistsiplinaarsed uurimismeetodid muusikas ja teatris 6 EAPA
DOK782/2024Akadeemiline eneseväljendus ja teaduseetika6 EAPA
DOK783/2024Loovuurimuslikud meetodid6 EAPA
DOK761-1/2024Muusikateaduse metodoloogia 3 EAPA
DOK761-2/2024Muusikateaduse metodoloogia 3 EAPA

DC doktoriõppe õpiväljundite saavutamiseks vajalikud täiendavad õpingud ja praktika

[DC02] Doktoriõppe õpiväljundite saavutamiseks vajalikud täiendavad õpingud ja praktika 30 EAP

Mooduli eesmärk: Mooduli eesmärk on doktorandi individuaalseid vajadusi arvestades täiendada tema teadmisi ja praktilisi oskusi, et tagada kõigi õppekava õpiväljundite saavutamine.
Moodul on suunatud õppekava õpiväljundite nr 1, 4, 6 ja 7 saavutamisele.
Mooduli edukal läbimisel doktorant:
1. omab ülikooli ja laiemalt oma valdkonna teadus- ja loometöös osalemise kogemust;
2. on esinenud suulise ettekandega vähemalt ühel rahvusvahelisel erialaüritusel;
3. on korraldanud teaduslikke, teadust populariseerivaid või loomingulisi üritusi;
4. oskab koostada uurimis- ja loomeprojekte;
5. valdab eesti ja inglise teaduskeelt, oskab vähemalt ühes nendest keeltest toimetada populaarteaduslikke ja erialalisi tekste;
6. oskab juhendada kirjalikke (loov)uurimistöid ja on läbinud kõrgkoolis õpetamise praktika vähemalt 30 tunni ulatuses;
7. omab teaduse ja loometööde populariseerimise kogemust ning oskab edastada oma teadus- ja loomeideid ühiskonnale.
Ainekood Õppeaine nimetus EAP Hindamine
DOK784/2024Täiendavad doktoriõpingud ja praktika30 EAPA