Õppekava kood 100925
Õppekava nimetus Muusikateadus
Õppekava tase magistriõpe
Õppekava maht ainepunktides 120 EAP
Nominaalne aeg aastates 2 aastat
Õppevorm(id) päevaõpe
Õppekavagrupp muusika ja teatrikunst
Õppetöö keeled eesti
Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeled
HTM registrisse kandmise kuupäev 30.11.2009
EMTA nõukogus kinnitamise (muudatuse) kuupäev 18.11.2009, 18.03.2015
Õppe läbiviimise õigus
õppekava kuulub muusika ja teatrikunsti õppekavagruppi, milles on antud õigus õpet läbi viia. Vabariigi Valitsuse 11.07.2019. a määrus nr 62 "Kõrgharidusstandard", lisa 3
Vastuvõtu tingimused
- õppe alustamise tingimused
bakalaureusekraad, rakenduskõrgharidusõppe diplom või nendele vastav kvalifikatsioon; lisanõudeks muusikaline ettevalmistus bakalaureuseõppe tasemel
- sisseastumiseksamid
sisseastumiseksam: essee, kollokvium.
Õppekava eesmärgid
Õppekava eesmärgiks on:
- pakkuda kõrgel rahvusvahelisel tasemel, tänapäeva muusikaelu ning muusikateadusliku uurimistöö nõudmistega arvestavat koolitust, mis loob eelduse erialasele tööle suundumiseks või õpingute jätkamiseks doktoriõppes;
- toetada avatud sotsiaal-kultuurilist õpikeskkonda, mis aitab kaasa erialaste ja muude õppekavas kirjeldatud teadmiste ja oskuste omandamisele ja rakendamisele;
- luua tingimused iseennast ja oma tegevust ning ümbritsevat maailma mõtestava inimese kujunemiseks;
- arendada üliõpilases kommunikatiivset kompetentsust, vastutustunnet ja koostöö- ning juhtimisoskusi.
Õppekava õpiväljundid
Õppekava täies mahus läbinud üliõpilane:
1. omab süsteemset ülevaadet muusikateaduse erinevatest valdkondadest, uurimismeetoditest ja aktuaalsetest suundumustest, omab põhjalikumat ettekujutust ja uurimistöö kogemust ühes muusikateaduse valdkonnas;
2. on võimeline nägema ja püstitama muusikateaduslikke uurimisprobleeme nii varasemas kui teda ümbritsevas muusikaelus ning leidma nende lahendamiseks sobivaid meetodeid;
3. on valmis iseseisvaks erialaseks tööks, sh rahvusvahelises keskkonnas, näidates seejuures algatusvõimet, vastutustunnet, juhtumis- ja meeskonnatööoskusi;
4. on võimeline pädevalt edasi andma oma teadmisi õpetamise, juhendamise või muul teel;
5. on võimeline omandatud teadmisi, oskusi ja saadud kogemusi loominguliselt integreerima ja rakendama iseseisvas erialases tegevuses;
6. on võimeline oma õppekeeles ja vähemalt ühes võõrkeeles muusikaga seonduvaid probleeme suuliselt ja kirjalikult esitama ja argumenteerima, osalema nii erialaspetsialistide kui ka erialaväliste inimeste sellekohastes aruteludes;
7. suudab teha meeskonnatööd nii erialaselt kui ka igapäevaelus, on valmis aktiivselt osalema kodanikuühiskonnas ning suhtuma sallivalt hoiakute ja väärtuste mitmekesisusse;
8. on teadlik oma tegevuse eetilistest aspektidest, võimalustest, piirangutest ja ühiskondlikust rollist ning oskab anda põhjendatud hinnanguid muusikat ja kultuurielu puudutavates küsimustes;
9. on suuteline omandatud teadmiste ja oskuste taset kriitiliselt hindama, õpinguid jätkama ning ennast pidevalt iseseisvalt nii erialaselt kui üldkultuuriliselt täiendama.
Õppekava lühikirjeldus
Õppekava koosneb järgmistest põhiosadest ja moodulitest:
A Erialased õpingud 35 EAP
B Praktilised muusikaõpingud 10 EAP
- Praktilised muusikaõpingud (valikmoodul)
C Pedagoogilised ja üldõpingud 40 EAP
- Ettevõtlikkuse alused
- Õpetajakoolitus
- Üldõpingud
D Magistritöö 30 EAP
E Vabaained 5 EAP
Valikuvõimalused õppekava läbimiseks
Üliõpilane läbib õpingute jooksul aineid 35 EAP mahus moodulist A. Moodulistest B läbib üliõpilane õpingute jooksul vabalt valitud aineid 10 EAP mahus.Moodulitest C läbib üliõpilane õpingute jooksul vabalt valitud aineid 40 EAP ulatuses. Muusikakooli õpetaja kõrvaleriala läbimiseks tuleb õpetajakoolituse mooduli aineid valida 32 EAP mahus (koos bakalaureuseõppe vastavate moodulitega kokku 45 EAP mahus).
Mooduli D läbimine on kohustuslik. Õppekava täitmiseks võib üliõpilane valida 5 EAP mahus vabaineid kogu EMTA ainekataloogist või teistest ülikoolidest.
Lõpetamise tingimused (lõputöö, eksamid)
Õppekava täitmine täies mahus 90 EAP (erialased ained 35 EAP, praktilised muusikaõpingud 10 EAP, pedagoogilised ja üldõpingud 40 EAP, vabaained 5 EAP) ning magistritöö kaitsmine 30 EAP.
- diplom
Magistridiplom, akadeemiline õiend, Diploma Supplement
- omistatav kraad
kunstide magister /Master of Arts/
Õppekava eest vastutav(ad) üksus(ed)
Muusikateaduse, -pedagoogika ja kultuurikorralduse osakond
Edasiõppimise võimalused
doktoriõpe
Kvalifikatsiooni tase
kõrghariduse teine aste, Eesti kvalifikatsiooniraamistiku 7. tase, Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku 7. tase
Pääs tööturule
õigus töötada magistrikraadi või vastavat kvalifikatsiooni nõudval ametikohal.
Õppekava spetsialiseerumised
Peaeriala: Muusikateadus 120 EAP
Õppekava struktuur ja õppeained

MA ERIALA

[MA04] Erialased õpingud (MT õppekavale)

Mooduli eesmärk: Mooduli eesmärk: arendada üliõpilase erialaseid uurimistöö tegemise oskusi ning neid toetavaid oskusi, sh muusikateadusliku teksti lugemine ja analüüs, muusikalise teksti ja kuulatava muusika analüüs, muusikast kirjutamine.
Mooduli läbinud üliõpilane:
1. omab süsteemset ülevaadet muusikateaduse erinevatest valdkondadest, uurimismeetoditest ja aktuaalsetest suundumustest, omab põhjalikumat ettekujutust ja uurimistöö kogemust ühes muusikateaduse valdkonnas;
2. on võimeline nägema ja püstitama muusikateaduslikke uurimisprobleeme nii varasemas kui teda ümbritsevas muusikaelus ning leidma nende lahendamiseks sobivaid meetodeid;
3. on võimeline oma õppekeeles ja vähemalt ühes võõrkeeles muusikaga seonduvaid probleeme suuliselt ja kirjalikult esitama ja argumenteerima, osalema nii erialaspetsialistide kui ka erialaväliste inimeste sellekohastes aruteludes;
4. on võimeline omandatud teadmisi, oskusi ja saadud kogemusi loominguliselt integreerima ja rakendama iseseisvas erialases tegevuses.
Ainekood Õppeaine nimetus EAP Hindamine
IND401-1/2024Erialapraktika2 EAPA
IND401-2/2024Erialapraktika2 EAPA
IND401-3/2024Erialapraktika2 EAPA
IND401-4/2024Erialapraktika2 EAPA
MTX020/2024Muusikateaduse metodoloogia I5 EAPE
MTX021/2024Muusikateaduse metodoloogia II5 EAPE
MTX231/2024Rakenduslikud refleksiivsed meetodid loovuurimuses3 EAPA
MTX334/2024Mälutekstid ja biograafiad muusikalookirjutuses3 EAPA
MTX435/2024Muusika filmis3 EAPA
MTX711/2024Hümnoloogia3 EAPA
MTX772-1/2024Muusikateaduse eriseminar2 EAPA
MTX772-2/2024Muusikateaduse eriseminar2 EAPA
MTX772-3/2024Muusikateaduse eriseminar2 EAPA
MTX772-4/2024Muusikateaduse eriseminar2 EAPA
MTX802/2024Sugu popmuusikas3 EAPA
MTX867/2024Sonaadivorm ja kontserdivorm 19. saj. ja 20. saj. esimese poole muusikas3 EAPA
MTX870-1/2024Posttonaalse muusika teooria ja analüüs3 EAPA
MTX870-2/2024Posttonaalse muusika teooria ja analüüs3 EAPE
MTX871-1/2024Harmoonilise kontrapunkti teooria ja analüüs3 EAPA
MTX871-2/2024Harmoonilise kontrapunkti teooria ja analüüs3 EAPE
MTX335/2024Modernism ja muusikateater3 EAPA
MTX336/2024Kurt Weill ja 20. sajandi muusikakultuur3 EAPA
MTX410/2024Barokkooper3 EAPA
MTX411/2024Bachi vokaalteosed3 EAPA
MTX430/2024Wagner ja Verdi3 EAPA
MTX431/2024Schönbergi eel ja järel3 EAPA
MTX432/2024Muusikateater ja režii 21. sajandil3 EAPA
MTX454/2024Arvo Pärt: sõna ja muusika3 EAPA
MTX503/2024Eesti kirikumuusika3 EAPA
MTX730/2024Kriitikaseminar3 EAPA
MTX803/2024Sissejuhatus popmuusikauuringutesse3 EAPA
MTX868/2024Kaasaegse muusika analüüsi seminar3 EAPA
MTX914/2024Maailma muusikakultuurid3 EAPA
PMX916-1/2024Pärimusmuusika noodistamine ja analüüs3 EAPA
PMX916-2/2024Pärimusmuusika noodistamine ja analüüs3 EAPA

MB ERIALAGA SEOTUD PRAKTILISED ÕPINGUD

[MB08] Praktilised muusikaõpingud (MT õppekavale)

Mooduli eesmärk: Mooduli eesmärk: arendada üliõpilase muusikalisi võimeid ja oskusi praktilise musitseerimise alal.

Mooduli läbinud üliõpilane:
1. on täiendanud oma pillimängu, laulmise või dirigeerimise oskusi;
2. on edasi arendanud oma muusikalisi võimeid, sh muusika kuulamise ja nooditeksti analüüsi oskust, mis aitavad lahendada erialaseid probleeme;
3. suudab osaleda ja teha meeskonnatööd erinevates muusikalistes projektides.
Ainekood Õppeaine nimetus EAP Hindamine
DGX011-1/2024Partituuri lugemine2 EAPA
DGX011-2/2024Partituuri lugemine2 EAPE
DGX011-3/2024Partituuri lugemine2 EAPA
DGX211-4/2024Koor4 EAPA
DGX011-4/2024Partituuri lugemine2 EAPE
DGX211-1/2024Koor4 EAPA
DGX211-2/2024Koor4 EAPA
DGX211-3/2024Koor4 EAPA
DGX707-1/2024Dirigeerimise alused2 EAPA
DGX707-2/2024Dirigeerimise alused2 EAPA
DGX707-3/2024Dirigeerimise alused2 EAPA
DGX707-4/2024Dirigeerimise alused2 EAPA
JMX220-1/2024Täiendav instrument2 EAPA
JMX220-2/2024Täiendav instrument2 EAPA
JMX220-3/2024Täiendav instrument2 EAPA
JMX220-4/2024Täiendav instrument2 EAPA
KOE110/2024Arvutinotatsioon 3 EAPA
KOE711/2024Helirežii alused 3 EAPA
KOE721-1/2024Helirežii praktika I2 EAPA
KOE721-2/2024Helirežii praktika I2 EAPE
KOE721-3/2024Helirežii praktika I2 EAPA
KOE800/2024Sissejuhatus muusikatehnoloogiasse2 EAPA
LAH795-1/2024Hääleseade 2 EAPA
LAH795-2/2024Hääleseade 2 EAPA
LAH795-3/2024Hääleseade 2 EAPA
LAH795-4/2024Hääleseade 2 EAPE
MIX202-1/2024Täiendav instrument2 EAPA
MIX202-2/2024Täiendav instrument2 EAPA
MIX202-3/2024Täiendav instrument2 EAPA
MIX202-4/2024Täiendav instrument2 EAPA
MTM003-1/2024Solfedžo III2 EAPA
MTM003-2/2024Solfedžo III2 EAPE
MTM054-1/2024Posttonaalne solfedžo2 EAPA
MTM054-2/2024Posttonaalne solfedžo2 EAPE
NIX950-1/2024Improvisatsioon2 EAPA
NIX950-2/2024Improvisatsioon2 EAPA
NIX950-3/2024Improvisatsioon2 EAPA
NIX950-4/2024Improvisatsioon2 EAPA
PMX206-1/2024Pärimusmuusika ansambel3 EAPA
PMX206-2/2024Pärimusmuusika ansambel3 EAPA
PMX206-3/2024Pärimusmuusika ansambel3 EAPA
PMX206-4/2024Pärimusmuusika ansambel3 EAPE
VMX202-1/2024Täiendav instrument2 EAPA
VMX202-2/2024Täiendav instrument2 EAPA
VMX202-3/2024Täiendav instrument2 EAPA
VMX202-4/2024Täiendav instrument2 EAPA
VMX600-1/2024Ajalooline tants2 EAPA
VMX600-2/2024Ajalooline tants2 EAPA
VMX620-1/2024Gregooriuse laul2 EAPA
VMX620-2/2024Gregooriuse laul2 EAPA
VMX620-3/2024Gregooriuse laul2 EAPA
VMX620-4/2024Gregooriuse laul2 EAPA
VMX926-1/2024Varajase muusika ansambel3 EAPA
VMX926-2/2024Varajase muusika ansambel3 EAPA
VMX926-3/2024Varajase muusika ansambel3 EAPA
VMX926-4/2024Varajase muusika ansambel3 EAPA

MC MUUSIKATEOREETILISED, -AJALOOLISED, PEDAGOOGILISED JA ÜLDÕPINGUD

[MC02] Ettevõtlikkuse alused (valikmoodul)

Mooduli eesmärk: Mooduli eesmärgiks on pakkuda muusikaerialade üliõpilastele teadmisi kultuuriettevõtlusest, loomemajanduse keskkonnast ning arendada praktilisi oskusi iseseisvalt vabaturumajanduslikus kultuuriruumis loovisikuna tegutsemiseks.

Mooduli läbinud üliõpilane:
1. omab üldteadmisi Eesti kultuuripoliitika, lepinguõiguse ja intellektuaalomandi põhialustest;
2. omab algteadmisi kultuuriprojektide rahastamisvõimalustest, läbiviimisest ning erinevatest juriidilistest vormidest loovisikuna tegutsemiseks;
3. on võimeline koostama projektikirjeldust ning orienteeruma kultuurivaldkonda suunavates õigusaktides;
4. suudab osaleda meeskonnatöös;
5. omab süvendatud teadmisi mõnes kultuuriettevõtlusega seotud valdkonnas (näiteks kultuuriturundus, autoriõigus, projektijuhtimine) ning suudab end sel teemal kirjalikult väljendada, suuliselt argumenteerida ning osaleda sellekohastes aruteludes.
Ainekood Õppeaine nimetus EAP Hindamine
MAG902/2024Kultuuriettevõtluse lõputöö10 EAPE
MAG502/2024Praktiline projektitöö3 EAPA
MAG500/2024Karjääriplaan4 EAPA
MAG442/2024Kultuuriprojekti juhtimine3 EAPA
MAG352/2024MAPSI e-kursus3 EAPA
MAG225/2024Muusik ja tema profiil3 EAPA
MAG220/2024Turundus ja kommunikatsioon3 EAPA
MAG215/2024Kontserdiproduktsiooni seminar3 EAPA
MAG210/2024Muusika ja seadusandlus4 EAPA
MAG200/2024Sissejuhatus kultuurikorraldusse3 EAPA
MAG615/2024Loovisikud ühiskonnas3 EAPA

[MC03] Muusikakooli õpetaja kõrvaleriala (valikmoodul)

Mooduli eesmärk: Mooduli eesmärk: arendada üliõpilase pedagoogilisi oskusi töötamiseks muusikakooli õpetajana.

Mooduli läbinud üliõpilane:
1. on võimeline iseseisvaks tööks muusikakooli õpetajana;
2. suudab ära tunda pedagoogilisi probleeme ja leida nende lahendamiseks sobivaid meetodeid;
3. on võimeline pädevalt ja kaasaegseid õpetamismeetodeid rakendades edasi andma oma erialaseid teadmisi ja oskusi;
4. on võimeline materjaliga iseseisvalt töötades valmistama ette loenguid ja praktilisi tunde;
5. on võimeline valima ja iseseisvalt koostama harjutusi ja ülesandeid.
Ainekood Õppeaine nimetus EAP Hindamine
PEX902/2024Pedagoogiline lõputöö10 EAPE
PEX906-1/2024Pedagoogiline praktika3 EAPA
PEX906-2/2024Pedagoogiline praktika3 EAPA
PEX906-3/2024Pedagoogiline praktika3 EAPA
PEX906-4/2024Pedagoogiline praktika3 EAPE
ÜAX232/2024Alexanderi tehnika II1 EAPA
ÜAX230/2024Alexanderi tehnika alused2 EAPA
ÜAX205/2024Arengupsühholoogia3 EAPE
PEX602-1/2024Muusikaõpetuse didaktika seminar3 EAPA
PEX602-2/2024Muusikaõpetuse didaktika seminar3 EAPA
NIX600-1/2024Vaba improvisatsiooni ajalugu3 EAPA
NIX600-2/2024Vaba improvisatsiooni ajalugu3 EAPA
MTX906-1/2024Pedagoogiline praktika5 EAPA
MTX906-2/2024Pedagoogiline praktika5 EAPA
MTX906-3/2024Pedagoogiline praktika5 EAPA
MTX721/2024Muusikapsühholoogia3 EAPE
MTX720/2024Kuulmispsühholoogia ja akustika3 EAPE
LAX600/2024Foniaatria2 EAPA
LAX400-1/2024Vokaalkunsti ajalugu ja vokaalmetoodika3 EAPA
LAX400-2/2024Vokaalkunsti ajalugu ja vokaalmetoodika3 EAPA
KMX520/2024Loovuspsühholoogia2 EAPA
KMX510/2024Suhtlemispsühholoogia2 EAPA
KMX029/2024Haridusteadused ja ülddidaktika4 EAPE
DGX995-1/2024Kooridistsipliinide õpetamise metoodika ja praktika3 EAPA
DGX995-2/2024Kooridistsipliinide õpetamise metoodika ja praktika3 EAPA
PEX605-1/2024Pedagoogilise loovuse seminar2 EAPA
PEX605-2/2024Pedagoogilise loovuse seminar2 EAPA

[MC04] Üldõpingud

Mooduli eesmärk: Mooduli eesmärk: avardada üliõpilase üldist silmaringi ja humanitaarvaldkonnas orienteerumise võimet, toetada tasakaalustatud arengut.

Vastavalt valitud ainetele on mooduli läbinud üliõpilane omandanud järgmised õpiväljundid:
1. tunneb teadustöö kirjutamise põhialuseid ning orienteerub andmebaasides;
2. omab süvendatud teadmisi olulisematest kaasaja filosoofidest ja filosoofia põhiprobleemidest;
3. omab ülevaadet religioonide kujunemisest, tunneb maailma usundite ühiseid ja erinevaid jooni;
4. omab ülevaadet kaasaegse kunsti võtmeprobleemidest;
5. omab ülevaadet teatriajaloost läbi sajandite;
6. on võimeline kasutama võõrkeelset erialast kirjandust, suudab vähemalt ühes võõrkeeles erialaseid probleeme käsitleda.
Ainekood Õppeaine nimetus EAP Hindamine
MTX250/2024Teadustöö alused3 EAPA
ÜAX930/2024Maailma usundite võrdlev analüüs3 EAPE
ÜAX900/2024Kaasaegse kunsti probleeme3 EAPA
ÜAX702/2024 Piibel ajaloo ja kultuuri kontekstis3 EAPE
ÜAX600-1/2024Kehakultuur2 EAPA
ÜAX600-2/2024Kehakultuur2 EAPA
ÜAX600-3/2024Kehakultuur2 EAPA
ÜAX600-4/2024Kehakultuur2 EAPA
ÜAX412/2024Lavakunsti ABC2 EAPA
ÜAX301-1/2024Kunstiajalugu3 EAPA
ÜAX301-2/2024Kunstiajalugu3 EAPA
ÜAX006/2024Filosoofia eriseminar3 EAPE
ÜAK820-1/2024Ladina keel II3 EAPA
ÜAK820-2/2024Ladina keel II3 EAPE
ÜAK420-1/2024Itaalia keel II3 EAPA
ÜAK420-2/2024Itaalia keel II3 EAPE
ÜAK410-1/2024Itaalia keel I3 EAPA
ÜAK410-2/2024Itaalia keel I3 EAPE
ÜAK320-1/2024Prantsuse keel II3 EAPA
ÜAK320-2/2024Prantsuse keel II3 EAPE
ÜAK310-1/2024Prantsuse keel I3 EAPA
ÜAK310-2/2024Prantsuse keel I3 EAPE
ÜAK230-1/2024Saksa keel III3 EAPA
ÜAK230-2/2024Saksa keel III3 EAPE
ÜAK220-1/2024Saksa keel II3 EAPA
ÜAK220-2/2024Saksa keel II3 EAPE
ÜAK210-1/2024Saksa keel I3 EAPA
ÜAK210-2/2024Saksa keel I3 EAPE
ÜAK130-1/2024Inglise keel III3 EAPA
ÜAK130-2/2024Inglise keel III3 EAPE
ÜAK120-1/2024Inglise keel II3 EAPA
ÜAK120-2/2024Inglise keel II3 EAPE
MTX830/2024Teksti sisse minek3 EAPA
MTX815/2024Sissejuhatus posttonaalse muusika analüüsi2 EAPE
MTX231/2024Rakenduslikud refleksiivsed meetodid loovuurimuses3 EAPA
KOE860/2024Sissejuhatus elektroakustilise muusika analüüsi3 EAPE
KOE826/202420. sajandi lääne mikrotonaalne muusika3 EAPE
JMX411-1/2024Pop- ja jazzmuusika ajalugu2 EAPA
JMX411-2/2024Pop- ja jazzmuusika ajalugu2 EAPE
LKX401-1/2024Välisteatri ajalugu I4 EAPE
LKX401-2/2024Välisteatri ajalugu I4 EAPE
LKX410-1/2024Eesti teatri ajalugu2 EAPA
LKX410-2/2024Eesti teatri ajalugu2 EAPE
LKX410-3/2024Eesti teatri ajalugu2 EAPE
LKX410-4/2024Eesti teatri ajalugu2 EAPA
LKX422/2024Kaasaegne teater3 EAPA
LKX600-1/2024Kirjandus2 EAPE
LKX600-2/2024Kirjandus2 EAPE
LKX600-3/2024Kirjandus2 EAPE
ÜAK810-1/2024Ladina keel I3 EAPA
ÜAK810-2/2024Ladina keel I3 EAPE

MD MAGISTRIEKSAM

[MD02] Magistritöö (MT õppekavale)

Mooduli eesmärk: Magistritöö eesmärgiks on anda üliõpilasele kogemus kõigile tänapäevase teadusliku töö nõuetele vastava uurimistöö tegemisest, mis loob eelduse erinevate ülesannete lahendamiseks erialasele tööle suundumisel või õpingute jätkamiseks doktoriõppes.
Mooduli õpiväljundid. Mooduli läbinud üliõpilane:
1. omab põhjalikku ettekujutust ja uurimistöö kogemust ühes muusikateaduse valdkonnas;
2. on võimeline nägema ja püstitama muusikateaduslikke uurimisprobleeme ning leidma nende lahendamiseks sobivaid meetodeid;
3. on võimeline omandatud teadmisi, oskusi ja saadud kogemusi loominguliselt integreerima ja rakendama iseseisvas erialases tegevuses.
Ainekood Õppeaine nimetus EAP Hindamine
MTX113/2024Magistritöö30 EAPT

ME VABAAINED

[ME01] Vabaained

Mooduli eesmärk: Vabaained võimaldavad üliõpilasel isiklike eelistuste põhjal oma haridusteed kujundada ning omandada süvendatud teadmisi ja oskusi huvipakkuvates õppevaldkondades. Vabaaineid võib valida EMTA-s või mõnes teises kõrgkoolis õpetatavate ainete hulgast.
Vabaineid valinud ja läbinud üliõpilane:
- oskab rakendada õppeaine kontekstis omandatud teadmisi ja oskusi probleemide lahendamisel ning praktiliste väljakutsete ületamisel.
- suudab seada eesmärke, planeerida aega ja ressursse, ning rakendada erinevaid õppestrateegiaid ja -tehnikaid õppeprotsessi toetamiseks.
- suudab arendada mitmekülgseid oskusi ja pädevusi vabalt valitavate õppeainete kaudu ning valmistuda tõhusalt erinevateks eluvaldkondadeks.
Ainekood Õppeaine nimetus EAP Hindamine