Õppekava kood 100884
Õppekava nimetus Muusika interpretatsioon
Õppekava tase magistriõpe
Õppekava maht ainepunktides 120 EAP
Nominaalne aeg aastates 2 aastat
Õppevorm(id) päevaõpe
Õppekavagrupp muusika ja teatrikunst
Õppetöö keeled eesti
Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeled
HTM registrisse kandmise kuupäev 30.11.2009
EMTA nõukogus kinnitamise (muudatuse) kuupäev 18.03.2009, 18.03.2015, 15.04.2020
Õppe läbiviimise õigus
õppekava kuulub muusika ja teatrikunsti õppekavagruppi, milles on antud õigus õpet läbi viia. Vabariigi Valitsuse 18.12.2008. a määrus nr 178 "Kõrgharidusstandard", lisa 3.
Vastuvõtu tingimused
- õppe alustamise tingimused
bakalaureusekraad, rakenduskõrgharidusõppe diplom või nendele vastav kvalifikatsioon, lisanõudeks muusikaline ettevalmistus bakalaureuseõppe tasemel
- sisseastumiseksamid
sisseastumiseksam erialas
Õppekava eesmärgid
Õppekava eesmärgiks on:
- pakkuda muusika alal esimese astme kõrghariduse omandanud üliõpilastele kõrgel rahvusvahelisel tasemel, tänapäeva muusikaelu nõudmistega arvestavat ja loovuse arengule suunatud koolitust klassikalise muusika interpretatsiooni alal, mis loob eelduse erialasele tööle suundumiseks või õpingute jätkamiseks doktoriõppes;
- toetada avatud sotsiaal-kultuurilist õpikeskkonda, mis aitab kaasa erialaste ja muude õppekavas kirjeldatud teadmiste ja oskuste omandamisele ja rakendamisele;
- luua tingimused iseennast ja oma tegevust ning ümbritsevat maailma mõtestava inimese kujunemiseks;
- arendada üliõpilases kommunikatiivset kompetentsust, vastutustunnet ning koostöö- ja juhtimisoskusi.
Õppekava õpiväljundid
Õppekava täies mahus läbinud üliõpilane:
1. suudab esitada erinevate ajastute ja stiilide muusikat ja teostada oma loomingulisi ideid professionaalsele muusikule omase tehnilise üleoleku, veenvuse ja väljendusjõuga;
2. oskab muusika interpretatsiooniga seotud probleeme iseseisvalt ära tunda ja neid kohaste meetoditega lahendada, suudab kohaneda erinevate esinemisolukordadega ning musitseerida, vajadusel liidrina, erinevates koosseisudes;
3. on valmis iseseisvaks erialaseks tööks, sh rahvusvahelises keskkonnas, näidates seejuures algatusvõimet, vastutustunnet, juhtimis- ja meeskonnatööoskusi;
4. on võimeline pädevalt edasi andma oma teadmisi õpetamise, juhendamise või muul teel;
5. omab süvendatud teadmisi mõnes muusika või kultuuriettevõtlusega seotud valdkonnas;
6. on suuteline omandatud teadmisi, oskusi ja saadud kogemusi loominguliselt integreerima ning rakendama iseseisvas erialases tegevuses;
7. on võimeline oma õppekeeles ja vähemalt ühes võõrkeeles muusikaga seonduvaid probleeme, järeldusi ja nende aluseks olevaid teooriaid suuliselt ja kirjalikult esitama ja argumenteerima ning osalema nii erialaspetsialistide kui ka erialaväliste inimeste sellekohastes aruteludes;
8. suudab teha meeskonnatööd nii erialaselt kui ka igapäevaelus, on valmis aktiivselt osalema kodanikuühiskonnas ning suhtuma sallivalt hoiakute ja väärtuste mitmekesisusse;
9. oskab tegutseda eetiliselt keerulistes olukordades, on teadlik oma tegevuse eetilistest aspektidest, võimalustest, piirangutest ja ühiskondlikust rollist ning oskab anda põhjendatud hinnanguid muusikat ja kultuurielu puudutavates küsimustes;
10. on suuteline omandatud teadmiste ja oskuste taset kriitiliselt hindama, õpinguid jätkama ning ennast pidevalt iseseisvalt nii erialaselt kui üldkultuuriliselt täiendama.
Õppekava lühikirjeldus
Õppekava koosneb järgmistest põhiosadest ja moodulitest:
A Eriala 30 EAP
B Erialaga seotud praktilised õpingud 35-40 EAP
- Kammermuusika (instrumentalistidele)
- Orkester/Koor/Ooperistuudio/Saateklass/Ansambel (vastavalt erialale)
- Täiendavad praktilised õpingud
- Partituuri lugemine ja analüüs
C Muusikateoreetilised, -ajaloolised, pedagoogilised ja üldõpingud 30-35 EAP
- Muusikalugu, -analüüs ja -kriitika
- Ettevõtlikkuse alused
- Õpetajakoolitus
- Üldõpingud
D Magistrieksam 15 EAP
E Vabaained 5 EAP
Valikuvõimalused õppekava läbimiseks
Mooduli A läbimine on üliõpilasele tervikuna kohustuslik. Moodulitest B läbib üliõpilane õpingute jooksul 35-40 EAP mahus ained vastavalt eriala spetsiifikale. Moodulitest C läbib üliõpilane 30-35 EAP mahus aineid, sh on kohustuslik valida üks lõputööd sisaldav moodul täies mahus (Muusikalugu, -analüüs ja -kriitika; Ettevõtlikkuse alused või Õpetajakoolitus). Vabaaineid 5 EAP mahus võib valida õpingute jooksul EMTA ainekataloogist või teistest kõrgkoolidest. Mooduli D läbimine on kohustuslik.
Lõpetamise tingimused (lõputöö, eksamid)
Õppekava täitmine täies mahus 105 EAP (eriala 30 EAP, erialaga seotud praktilised õpingud 35-40 EAP, muusikateoreetilised, -ajaloolised, pedagoogilised ja üldõpingud 30-35 EAP, vabaained 5 EAP) ning magistrieksami sooritamine 15 EAP.
- diplom
Magistridiplom, akadeemiline õiend, Diploma Supplement
- omistatav kraad
kunstide magister /Master of Arts/
Õppekava eest vastutav(ad) üksus(ed)
Muusika interpretatsiooni osakond
Edasiõppimise võimalused
doktoriõpe
Kvalifikatsiooni tase
kõrghariduse teine aste, Eesti kvalifikatsiooniraamistiku 7. tase, Euroopa kvalifikatsiooni-raamistiku 7. tase
Pääs tööturule
õigus töötada magistrikraadi või vastavat kvalifikatsiooni nõudval ametikohal.
Õppekava spetsialiseerumised
Peaeriala: Muusika interpretatsioon 120 EAP
Spetsialiseerumised:
KL13 klaver
KS13 klavessiin
OR13 orel
AK13 akordion
KP13 keelpill (viiul)
KP23 keelpill (altviiul)
KP33 keelpill (tšello)
KP43 keelpill (kontrabass)
KP53 keelpill (harf)
KP63 keelpill (klassikaline kitarr)
KP73 keelpill (kannel)
PP13 puhkpill (flööt)
PP23 puhkpill (barokk-traversflööt)
PP33 puhkpill (oboe)
PP43 puhkpill (klarnet)
PP53 puhkpill (fagott)
PP63 puhkpill (saksofon)
PP73 puhkpill (metsasarv)
PP83 puhkpill (trompet)
PP93 puhkpill (tromboon)
PP03 puhkpill (tuuba)
PP04 puhkpill (eufoonium)
LP13 löökpill
LA13 klassikaline laul (ooperi suund)
LA14 klassikaline laul (oratooriumi- ja ansamblilaul)
KD13 kooridirigeerimine
OD13 orkestridirigeerimine
KA13 kammeransambel
SA13 saateklass
PD13 puhkpilliorkestri dirigeerimine
VM13 varajane muusika
Õppekava struktuur ja õppeained

MA ERIALA

[MA01] Eriala (MI õppekavale)

Mooduli eesmärk: Mooduli eesmärk: kõrgete professionaalsete oskuste ja isikupärase lähenemisviisiga interpreedi ning ansamblisti ettevalmistamine, kes on võimeline esitama kõrgeima raskusastmega repertuaari erinevates stiilides ja osalisena erinevates muusikalistes kooslustes.

Mooduli õpiväljundid. Mooduli läbinud üliõpilane:
1. suudab kunstiküpselt ja professionaalsel tasemel, tehnilise üleoleku ja veenvusega esitada erinevate ajastute muusikat ning realiseerida oma loomingulisi ideid;
2. valdab erialaspetsiifilisi tehnilisi võtteid professionaalse muusiku tasemel;
3. tunneb erinevate ajastute muusikastiile, kaasaja erinevaid improvisatsioonisuundi ja oskab rakendada stilistiliselt vastavaid tehnilisi ja interpretatsioonilisi võtteid;
4. suudab lahti mõtestada muusikateose struktuuri, avada ja publikule vahendada esitatavate teoste emotsionaalset sisu ning kunstilist sõnumit;
5. tuleb toime erinevates interaktiivsetes õppe- ja loomingulistes protsessides (meistrikursus, orkestri- või ansambliproov jne) tekkivate probleemidega, on vajadusel võimeline asuma neis liidrirolli;
6. on võimeline omandatud teadmisi, oskusi ja kogemusi loominguliselt integreerima ning rakendama iseseisvas erialalises tegevuses;
7. on suuteline oma erialalist taset kriitiliselt hindama ning end pidevalt erialaliselt ja üldkultuuriliselt täiendama;
8. oskab sõnastada ning analüüsida eriala ja esitatava repertuaariga seotud probleeme;
9. on võimeline pädevalt edasi andma oma teadmisi õpetamise, juhendamise või muul teel.
Ainekood Õppeaine nimetus EAP Hindamine
MIX001-1/2024Eriala10 EAPE
MIX001-2/2024Eriala10 EAPE
MIX001-3/2024Eriala10 EAPE

MB ERIALAGA SEOTUD PRAKTILISED ÕPINGUD

[MB01] Kammermuusika (MI õppekavale)

Mooduli eesmärk: Mooduli eesmärk:
- viia kammermuusiku oskused kõrgele professionaalsele tasemele;
- valmistada üliõpilased ette iseseisvaks- ja koostööks ansamblistina ja instrumentalistide saatjana;
- arendada üliõpilastes eneseanalüüsi- ja kriitika oskust, arendada oskust õppida teistelt.

Mooduli läbinud üliõpilane:
1. omab kõrgel tasemel teadmisi ja oskusi koosmusitseerimiseks erineva koosseisuga ansamblites;
2. suudab esitada rahvusvahelisel tasemel erinevate muusikastiilide ja -ajastute repertuaari;
3. tunnetab täielikult partneri(te) intensiivsust, on omandanud teadmised ning kogemuse teiste üliõpilaste juhendamiseks, väärtustab ja oskab kasutada meeskonnatöö põhimõtteid;
4. oskab analüüsida faktuuri;
5. valitseb kõla, reaktsioone.
Ainekood Õppeaine nimetus EAP Hindamine
KAX208-1/2024Kammermuusika4 EAPA
KAX208-2/2024Kammermuusika4 EAPE
KAX208-3/2024Kammermuusika4 EAPA
KAX208-4/2024Kammermuusika4 EAPE
KAX209-1/2024Kammermuusika stuudio4 EAPA
KAX209-2/2024Kammermuusika stuudio4 EAPE
VMX926-1/2024Varajase muusika ansambel3 EAPA
VMX926-2/2024Varajase muusika ansambel3 EAPA
VMX926-3/2024Varajase muusika ansambel3 EAPA
VMX926-4/2024Varajase muusika ansambel3 EAPA
NIX242-1/2024Nüüdismuusika ansambel3 EAPA
NIX242-2/2024Nüüdismuusika ansambel3 EAPA
NIX242-3/2024Nüüdismuusika ansambel3 EAPA
NIX242-4/2024Nüüdismuusika ansambel3 EAPA
NIX930-1/2024Nüüdis- ja eksperimentaalmuusika stuudio3 EAPA
NIX930-2/2024Nüüdis- ja eksperimentaalmuusika stuudio3 EAPA
NIX930-3/2024Nüüdis- ja eksperimentaalmuusika stuudio3 EAPA
NIX930-4/2024Nüüdis- ja eksperimentaalmuusika stuudio3 EAPA
MTM050-1/2024Vokaalsolfedžo2 EAPA
MTM050-2/2024Vokaalsolfedžo2 EAPA

[MB02] Orkester (MI õppekavale)

Mooduli eesmärk: Mooduli eesmärk: edasi arendada üliõpilaste orkestrimängu oskusi ja anda neile mitmekesiseid praktilisi kogemusi orkestrimängu alal.

Mooduli läbinud üliõpilane:
1. on orkestri koosseisus võimeline tehniliselt korrektselt ja kunstiliselt veenvalt esitama erinevate ajastute repertuaari;
2. on omandanud harjumuse täpselt jälgida nooditeksti, sh tempo-, dünaamika- ja artikulatsioonimärke;
3. suudab arvestada kollektiivi distsipliini ja koosmängupartneritega;
4. suudab mängida vastavalt dirigendi ja rühmakontsertmeistri nõudmistele;
5. valdab koosmängu spetsiifikat erinevates orkestrikoosseisudes;
6. valdab orkestrimängu spetsiifilisi tehnilisi võtteid, orienteerub orkestrimuusika erinevates mängustiilides;
7. oskab hinnata oma teadmiste ning loomingulise tegevuse rolli ja tagajärgi kollektiivis ja ühiskonnas tervikuna.
Ainekood Õppeaine nimetus EAP Hindamine
MIX302-1/2024Orkestripartiid ja konkursitreening 2 EAPA
MIX302-2/2024Orkestripartiid ja konkursitreening 2 EAPE
MIX302-3/2024Orkestripartiid ja konkursitreening 2 EAPA
MIX302-4/2024Orkestripartiid ja konkursitreening 2 EAPE
MIX320-1/2024Sümfooniaorkester 4 EAPA
MIX320-2/2024Sümfooniaorkester 4 EAPA
MIX320-3/2024Sümfooniaorkester 4 EAPA
MIX320-4/2024Sümfooniaorkester 4 EAPA

[MB05] Saateklass (MI õppekavale)

Mooduli eesmärk: Mooduli eesmärk: arendada interpreedi vokaalitunnetust ja oskusi interpreteerida muusikat läbi poeesia ning dramaturgilist mõtlemisoskust ooperimuusikas

Mooduli läbinud üliõpilane:
1. valdab vokaalmuusika baasrepertuaari ja interpretatsiooni ning suudab juhendada vokalisti;
2. valdab meisterlikult klaviirimängu võtted;
3. on praktiseerinud eri tüüpi häältega;
4. oskab erinevate muusikastiilide väljendusvahendeid kasutades iseseisvalt musitseerida vokalisti saatja rollis;
5. tunneb saksa, itaalia, prantsuse ja vene keele hääldusreegleid ja häälikute transkriptsiooni ning kasutab neid oskuslikult rääkimisel ning laulmisel.
Ainekood Õppeaine nimetus EAP Hindamine
KAX902-1/2024Saateklass 4 EAPA
KAX902-2/2024Saateklass 4 EAPE
KAX902-3/2024Saateklass 4 EAPA
KAX902-4/2024Saateklass 4 EAPE
VMX120-1/2024Basso continuo4 EAPA
VMX120-2/2024Basso continuo4 EAPE
VMX120-3/2024Basso continuo4 EAPA
VMX120-4/2024Basso continuo4 EAPE
KAX813-1/2024Koostöö pianistiga2 EAPA
KAX813-2/2024Koostöö pianistiga2 EAPA
KAX813-3/2024Koostöö pianistiga2 EAPA
KAX813-4/2024Koostöö pianistiga2 EAPA
ÜAK410-1/2024Itaalia keel I3 EAPA
ÜAK410-2/2024Itaalia keel I3 EAPE
ÜAK730/2024Prantsuse keele häälduskursus 2 EAPA
ÜAK750/2024Vene keele foneetika, transkriptsioon2 EAPA

[MB06] Täiendavad praktilised õpingud (MI, PE õppekavale)

Mooduli eesmärk: Mooduli eesmärk: süvendada ja mitmekesistada kaasaegse professionaalse muusiku erialaseid õpinguid täiendavaid ja toetavaid muusikalisi võimeid ja oskusi (loomingulist mõtlemist, lisainstrumendi valdamist, vokaalseid oskusi, improvisatsiooni jm oskusi)

Vastavalt valitud ainetele on mooduli läbinud üliõpilane omandanud järgmised õpiväljundid:
1. on võimeline teostama oma muusikalisi ideid veenvalt ja professionaalselt lisainstrumendil;
2. valdab hääle kasutamist erinevas ja spetsiifilises repertuaaris;
3. on võimeline esitama nii soolo- kui grupiimprovisatsiooni;
4. orienteerub erinevates orkestristiilides ja -partituurides läbi ajaloo, tunneb kaasaegse sümfooniaorkestri instrumente, nende kasutamise võimalusi ja orkestratsiooni ning arranžeerimise põhialuseid;
5. tunneb häälte erinevate diapasoonide dünaamilisi võimalusi ja suudab luua erinevaid koorifaktuure;
6. tunneb varase klahvpillimuusika esitusreegleid ja -traditsioone, mõju ja kohta omas ajas;
7. tunneb 20. saj. orelimuusika peamisi orelikoolkondi ja nende tähtsamaid esindajaid;
8. on omandanud põhiteadmised ja praktilised (sh erialased digi) oskused muudes valdkondades, mis on seotud professionaalse erialase tegevusega;
9. tunneb ja rakendab häälte juhtimise põhimõtteid ja tähtharmooniat klaverisaate kujundamisel.
Ainekood Õppeaine nimetus EAP Hindamine
MIX502-1/2024Transkribeerimata muusika noodistlugemine4 EAPA
MIX502-2/2024Transkribeerimata muusika noodistlugemine4 EAPE
KLX910-1/2024Kirikumuusika praktika3 EAPA
KLX910-2/2024Kirikumuusika praktika3 EAPA
KAX950-1/2024Erialainstrument 4 EAPA
KAX950-2/2024Erialainstrument 4 EAPE
KAX950-3/2024Erialainstrument 4 EAPA
KAX241-1/2024Orkestripraktika2 EAPA
KAX241-2/2024Orkestripraktika2 EAPA
IND401-1/2024Erialapraktika2 EAPA
IND401-2/2024Erialapraktika2 EAPA
IND401-3/2024Erialapraktika2 EAPA
IND401-4/2024Erialapraktika2 EAPA
KAX950-4/2024Erialainstrument 4 EAPE
KLX120-1/2024Koraalimäng ja improvisatsioon4 EAPA
KLX120-2/2024Koraalimäng ja improvisatsioon4 EAPE
MTM050-1/2024Vokaalsolfedžo2 EAPA
MTM050-2/2024Vokaalsolfedžo2 EAPA
LAX913-1/2024Kammerlaulu stiilide ülevaade 2 EAPA
LAX913-2/2024Kammerlaulu stiilide ülevaade 2 EAPA
LAX913-3/2024Kammerlaulu stiilide ülevaade 2 EAPA
LAX920-1/2024Vokaalansambel II2 EAPA
LAX920-2/2024Vokaalansambel II2 EAPE
LAX920-3/2024Vokaalansambel II2 EAPA
LAX920-4/2024Vokaalansambel II2 EAPE
LAX925-1/2024A cappella vokaalansambel3 EAPA
LAX925-2/2024A cappella vokaalansambel3 EAPA
LAX925-3/2024A cappella vokaalansambel3 EAPA
MIX202-1/2024Täiendav instrument2 EAPA
MIX202-2/2024Täiendav instrument2 EAPA
MIX202-3/2024Täiendav instrument2 EAPA
MIX202-4/2024Täiendav instrument2 EAPA
DGX401-1/2024Kooritöö metoodika3 EAPA
DGX401-2/2024Kooritöö metoodika3 EAPA
DGX401-3/2024Kooritöö metoodika3 EAPA
DGX401-4/2024Kooritöö metoodika3 EAPA
DGX707-1/2024Dirigeerimise alused2 EAPA
DGX707-2/2024Dirigeerimise alused2 EAPA
DGX707-3/2024Dirigeerimise alused2 EAPA
DGX707-4/2024Dirigeerimise alused2 EAPA
DGX901-1/2024Orkestridirigeerimise alused2 EAPA
DGX901-2/2024Orkestridirigeerimise alused2 EAPA
DGX901-3/2024Orkestridirigeerimise alused2 EAPA
DGX901-4/2024Orkestridirigeerimise alused2 EAPA
KLÜ812-1/2024Klaver C2 EAPA
KLÜ812-2/2024Klaver C2 EAPA
KMX320-1/2024Z.Kodály metoodika ja relatiivne solfedžo2 EAPA
KMX320-2/2024Z.Kodály metoodika ja relatiivne solfedžo2 EAPA
KOE510/2024Audio programmeerimise keel I3 EAPA
KOE511/2024Audio programmeerimise keel II3 EAPA
KOE711/2024Helirežii alused 3 EAPA
KOE800/2024Sissejuhatus muusikatehnoloogiasse2 EAPA
KOE840-1/2024Live-elektroonika ansambel3 EAPA
KOE840-2/2024Live-elektroonika ansambel3 EAPA
KOE815/2024Live-helindamine2 EAPA
KOX015/2024Koorikompositsioon3 EAPA
KOX600/2024Arranžeerimine2 EAPA
KOX805-1/2024Looming 2 EAPA
KOX805-2/2024Looming 2 EAPA
KOX805-3/2024Looming 2 EAPA
KOX805-4/2024Looming 2 EAPA
LAH795-1/2024Hääleseade 2 EAPA
LAH795-2/2024Hääleseade 2 EAPA
LAH795-3/2024Hääleseade 2 EAPA
LAH795-4/2024Hääleseade 2 EAPE
MIX401/2024Sissejuhatus klassikalise balleti saatmisse3 EAPA
MTM054-1/2024Posttonaalne solfedžo2 EAPA
MTM054-2/2024Posttonaalne solfedžo2 EAPE
VMX620-1/2024Gregooriuse laul2 EAPA
VMX620-2/2024Gregooriuse laul2 EAPA
VMX620-3/2024Gregooriuse laul2 EAPA
VMX620-4/2024Gregooriuse laul2 EAPA
VMX600-1/2024Ajalooline tants2 EAPA
VMX600-2/2024Ajalooline tants2 EAPA
VMX310/2024Varajase muusika esitusprobleemide seminar3 EAPA
VMX300/2024Varajase muusika kaunistamine ja improvisatsioon3 EAPA
VMX202-1/2024Täiendav instrument2 EAPA
VMX202-2/2024Täiendav instrument2 EAPA
VMX202-3/2024Täiendav instrument2 EAPA
VMX202-4/2024Täiendav instrument2 EAPA
PEX605-1/2024Pedagoogilise loovuse seminar2 EAPA
PEX605-2/2024Pedagoogilise loovuse seminar2 EAPA
NIX950-1/2024Improvisatsioon2 EAPA
NIX950-2/2024Improvisatsioon2 EAPA
NIX950-3/2024Improvisatsioon2 EAPA
NIX950-4/2024Improvisatsioon2 EAPA
NIX990-1/2024Hääle improvisatsioon2 EAPA
NIX990-2/2024Hääle improvisatsioon2 EAPA
MTX820-1/2024Sissejuhatus muusikauuringutesse3 EAPE
MTX820-2/2024Sissejuhatus muusikauuringutesse3 EAPE
MTX810/2024Eesti popmuusikalugu3 EAPE
KOE110/2024Arvutinotatsioon 3 EAPA
KOE520/2024Sissejuhatus praktilisse elektroonikasse. Lihtsate elektrooniliste instrumentide ehitus3 EAPA
MIX502-3/2024Transkribeerimata muusika noodistlugemine4 EAPA
MIX502-4/2024Transkribeerimata muusika noodistlugemine4 EAPE
IND402-1/2024Praktiline loometöö5 EAPA
IND402-2/2024Praktiline loometöö5 EAPA

[MB07] Partituuri lugemine ja analüüs (MI õppekavale)

Mooduli eesmärk: Mooduli eesmärk: arendada orkestridirigendi oskusi töötamisel orkestripartituuri, lauljate ja kooridega.

Mooduli läbinud üliõpilane:
1. suudab ladusalt lugeda orkestripartituuri;
2. orienteerub erinevates orkestristiilides ja omab algteadmisi orkestratsioonist;
3. valdab kohaseid meetodeid praktiliseks dirigenditööks erinevate instrumentaal- ja vokaalkoosseisudega;
4. tunneb kaasaegse sümfooniaorkestri instrumente ja nende kasutusvõimalusi;
5. tunneb hääle kasutamise tehnilisi ja kunstilisi võimalusi ja omab oskusi vokaalkoosseisude juhendamiseks.
Ainekood Õppeaine nimetus EAP Hindamine
KOX030/2024Pillide tundmine3 EAPE
MIX502-1/2024Transkribeerimata muusika noodistlugemine4 EAPA
MIX502-2/2024Transkribeerimata muusika noodistlugemine4 EAPE
KOX401-1/2024Orkestratsioon ja orkestristiilid3 EAPA
KOX401-2/2024Orkestratsioon ja orkestristiilid3 EAPE
DGX941-1/2024Partituuri lugemine2 EAPA
DGX941-2/2024Partituuri lugemine2 EAPE
DGX941-3/2024Partituuri lugemine2 EAPA
DGX941-4/2024Partituuri lugemine2 EAPE
DGX805-1/2024Orkestreerimine puhkpillidele3 EAPA
DGX805-2/2024Orkestreerimine puhkpillidele3 EAPA
DGX800-1/2024Puhkpillimuusika repertuaar3 EAPE
DGX800-2/2024Puhkpillimuusika repertuaar3 EAPE
KOX910-1/2024Orkestratsioon3 EAPA
KOX910-2/2024Orkestratsioon3 EAPA
MIX502-3/2024Transkribeerimata muusika noodistlugemine4 EAPA
MIX502-4/2024Transkribeerimata muusika noodistlugemine4 EAPE

[MB04] Ooperistuudio (MI õppekavale)

Mooduli eesmärk: Ooperisolisti ettevalmistamine ja ooperirolli loomiseks vajalike praktiliste oskuste õpetamine; romantilise ja kaasaja ooperi tundmaõppimine 4 semestri jooksul; anda teadmised ja treenitus 20. sajandi lavateostes vajaminevateks liikumisteks ja tantsudeks.
Mooduli läbinud üliõpilane:
1. suudab ette valmistada ja välja töötada rolli täismahulises ooperis, operetis või muusikalis;
2. suudab järgida dirigendi ja lavastaja nõudmisi, teha koostööd teiste lauljatega ning arvestada kollektiivi distsipliiniga;
3. suudab näidata vokaaltehnilisi oskusi, esitada teost sisust lähtuvas muusikalises tõlgenduses ja olla korrektne keelte häälduses;
4. omab ülevaadet oma keha võimalustest, suudab saavutada enesekindlust, et edaspidises kokkupuutes tantsuga olla võimeline omandama erinevate tantsustiilide elementaarseid kombinatsioone;
5. oskab hinnata oma teadmiste ja loomingulise tegevuse rolli ning tagajärgi kollektiivis ja ühiskonnas tervikuna.
Ainekood Õppeaine nimetus EAP Hindamine
LAO211-1/2024Ooperiklass 4 EAPA
LAO211-2/2024Ooperiklass 4 EAPE
LAO211-3/2024Ooperiklass 4 EAPA
LAO211-4/2024Ooperiklass 4 EAPE
LAO635-1/2024Professionaalne keha korrashoid2 EAPA
LAO631-2/2024Kaasaegne koreograafia2 EAPE
LAO635-2/2024Professionaalne keha korrashoid2 EAPA
LAO631-1/2024Kaasaegne koreograafia2 EAPA
LAO624-1/2024Klassitsism ja romantism koreograafias II2 EAPA
LAO624-2/2024Klassitsism ja romantism koreograafias II2 EAPE

[MB03] Koor (MI õppekavale)

Mooduli eesmärk: Arendada üliõpilaste kooris laulmise oskusi ja anda neile mitmekesiseid erialaseid kogemusi töötamisel erinevate dirigentide juhendamisel ja erinevat laadi repertuaariga.
Mooduli läbinud üliõpilane:
1. omab professionaalseid oskusi koorilaulja ja ansamblistina;
2. tunneb kooritöö spetsiifikat ja koorikollektiivi toimimise põhimõtteid;
3. orienteerub kooripartituuris;
4. suudab musitseerida vastavalt dirigendi nõudmistele;
5. suudab töötada meeskonnas arvestades kollektiivi distsipliini ja teiste kooriliikmetega.
Ainekood Õppeaine nimetus EAP Hindamine
DGX211-1/2024Koor4 EAPA
DGX211-2/2024Koor4 EAPA
DGX211-3/2024Koor4 EAPA
DGX211-4/2024Koor4 EAPA
DGX209-1/2024Koor2 EAPA
DGX209-2/2024Koor2 EAPA
DGX209-3/2024Koor2 EAPA
DGX209-4/2024Koor2 EAPA

MC MUUSIKATEOREETILISED, -AJALOOLISED, PEDAGOOGILISED JA ÜLDÕPINGUD

[MC01] Muusikalugu, -analüüs ja -kriitika (valikmoodul)

Mooduli eesmärk: Mooduli eesmärk on arendada üliõpilase silmaringi muusikast mõtlemise ja kirjutamise osas, arendada sõnalise ja kirjaliku eneseväljenduse oskust, oskust formuleerida oma erialaga seotud probleeme ning leida nende lahendamiseks sobivaid meetodeid.

Mooduli läbinud üliõpilane:
1. suudab püstitada erialaga seotud probleeme;
2. oskab otsida kirjandust ja rakendada sobivaid meetodeid erialaste probleemide lahendamiseks;
3. on võimeline oma õppekeeles töös esitatud probleeme ja järeldusi arusaadavas vormis kirjalikult esitama ja oma väiteid argumenteerima;
4. on võimeline kriitiliselt hindama kaasüliõpilaste töid ning suuliselt selgitama ja argumenteerima oma tööga seotud küsimusi;
5. on võimeline kasutama ingliskeelset erialast kirjandust ja osalema ingliskeelsetes erialastes aruteludes.
Ainekood Õppeaine nimetus EAP Hindamine
MTX902/2024Lõputöö10 EAPE
VMX500-1/2024Gregoriaani semioloogia ja paleograafia2 EAPA
VMX500-2/2024Gregoriaani semioloogia ja paleograafia2 EAPA
MTX940/2024Muusikapsühholoogia seminar3 EAPA
MTX914/2024Maailma muusikakultuurid3 EAPA
MTX871-1/2024Harmoonilise kontrapunkti teooria ja analüüs3 EAPA
MTX871-2/2024Harmoonilise kontrapunkti teooria ja analüüs3 EAPE
MTX870-1/2024Posttonaalse muusika teooria ja analüüs3 EAPA
MTX870-2/2024Posttonaalse muusika teooria ja analüüs3 EAPE
MTX802/2024Sugu popmuusikas3 EAPA
MTX772-1/2024Muusikateaduse eriseminar2 EAPA
MTX772-2/2024Muusikateaduse eriseminar2 EAPA
MTX772-3/2024Muusikateaduse eriseminar2 EAPA
MTX772-4/2024Muusikateaduse eriseminar2 EAPA
MTX730/2024Kriitikaseminar3 EAPA
MTX711/2024Hümnoloogia3 EAPA
MTX620/2024Etnomusikoloogia alused3 EAPA
MTX600/2024Sissejuhatus eesti rahvamuusikasse3 EAPE
MTX503/2024Eesti kirikumuusika3 EAPA
MTX454/2024Arvo Pärt: sõna ja muusika3 EAPA
MTX435/2024Muusika filmis3 EAPA
MTX432/2024Muusikateater ja režii 21. sajandil3 EAPA
MTX431/2024Schönbergi eel ja järel3 EAPA
MTX430/2024Wagner ja Verdi3 EAPA
MTX411/2024Bachi vokaalteosed3 EAPA
MTX410/2024Barokkooper3 EAPA
MTX355/2024Kammermuusika ajalood3 EAPA
MTX336/2024Kurt Weill ja 20. sajandi muusikakultuur3 EAPA
MTX335/2024Modernism ja muusikateater3 EAPA
MTX334/2024Mälutekstid ja biograafiad muusikalookirjutuses3 EAPA
MTX231/2024Rakenduslikud refleksiivsed meetodid loovuurimuses3 EAPA
JMX411-1/2024Pop- ja jazzmuusika ajalugu2 EAPA
JMX411-2/2024Pop- ja jazzmuusika ajalugu2 EAPE
MTX810/2024Eesti popmuusikalugu3 EAPE

[MC02] Ettevõtlikkuse alused (valikmoodul)

Mooduli eesmärk: Mooduli eesmärgiks on pakkuda muusikaerialade üliõpilastele teadmisi kultuuriettevõtlusest, loomemajanduse keskkonnast ning arendada praktilisi oskusi iseseisvalt vabaturumajanduslikus kultuuriruumis loovisikuna tegutsemiseks.

Mooduli läbinud üliõpilane:
1. omab üldteadmisi Eesti kultuuripoliitika, lepinguõiguse ja intellektuaalomandi põhialustest;
2. omab algteadmisi kultuuriprojektide rahastamisvõimalustest, läbiviimisest ning erinevatest juriidilistest vormidest loovisikuna tegutsemiseks;
3. on võimeline koostama projektikirjeldust ning orienteeruma kultuurivaldkonda suunavates õigusaktides;
4. suudab osaleda meeskonnatöös;
5. omab süvendatud teadmisi mõnes kultuuriettevõtlusega seotud valdkonnas (näiteks kultuuriturundus, autoriõigus, projektijuhtimine) ning suudab end sel teemal kirjalikult väljendada, suuliselt argumenteerida ning osaleda sellekohastes aruteludes.
Ainekood Õppeaine nimetus EAP Hindamine
MAG902/2024Kultuuriettevõtluse lõputöö10 EAPE
MAG502/2024Praktiline projektitöö3 EAPA
MAG500/2024Karjääriplaan4 EAPA
MAG442/2024Kultuuriprojekti juhtimine3 EAPA
MAG352/2024MAPSI e-kursus3 EAPA
MAG225/2024Muusik ja tema profiil3 EAPA
MAG220/2024Turundus ja kommunikatsioon3 EAPA
MAG215/2024Kontserdiproduktsiooni seminar3 EAPA
MAG210/2024Muusika ja seadusandlus4 EAPA
MAG200/2024Sissejuhatus kultuurikorraldusse3 EAPA
MAG615/2024Loovisikud ühiskonnas3 EAPA

[MC03] Muusikakooli õpetaja kõrvaleriala (valikmoodul)

Mooduli eesmärk: Mooduli eesmärk: arendada üliõpilase pedagoogilisi oskusi töötamiseks muusikakooli õpetajana.

Mooduli läbinud üliõpilane:
1. on võimeline iseseisvaks tööks muusikakooli õpetajana;
2. suudab ära tunda pedagoogilisi probleeme ja leida nende lahendamiseks sobivaid meetodeid;
3. on võimeline pädevalt ja kaasaegseid õpetamismeetodeid rakendades edasi andma oma erialaseid teadmisi ja oskusi;
4. on võimeline materjaliga iseseisvalt töötades valmistama ette loenguid ja praktilisi tunde;
5. on võimeline valima ja iseseisvalt koostama harjutusi ja ülesandeid.
Ainekood Õppeaine nimetus EAP Hindamine
PEX902/2024Pedagoogiline lõputöö10 EAPE
PEX906-1/2024Pedagoogiline praktika3 EAPA
PEX906-2/2024Pedagoogiline praktika3 EAPA
PEX906-3/2024Pedagoogiline praktika3 EAPA
PEX906-4/2024Pedagoogiline praktika3 EAPE
ÜAX232/2024Alexanderi tehnika II1 EAPA
ÜAX230/2024Alexanderi tehnika alused2 EAPA
ÜAX205/2024Arengupsühholoogia3 EAPE
PEX602-1/2024Muusikaõpetuse didaktika seminar3 EAPA
PEX602-2/2024Muusikaõpetuse didaktika seminar3 EAPA
NIX600-1/2024Vaba improvisatsiooni ajalugu3 EAPA
NIX600-2/2024Vaba improvisatsiooni ajalugu3 EAPA
MTX906-1/2024Pedagoogiline praktika5 EAPA
MTX906-2/2024Pedagoogiline praktika5 EAPA
MTX906-3/2024Pedagoogiline praktika5 EAPA
MTX721/2024Muusikapsühholoogia3 EAPE
MTX720/2024Kuulmispsühholoogia ja akustika3 EAPE
LAX600/2024Foniaatria2 EAPA
LAX400-1/2024Vokaalkunsti ajalugu ja vokaalmetoodika3 EAPA
LAX400-2/2024Vokaalkunsti ajalugu ja vokaalmetoodika3 EAPA
KMX520/2024Loovuspsühholoogia2 EAPA
KMX510/2024Suhtlemispsühholoogia2 EAPA
KMX029/2024Haridusteadused ja ülddidaktika4 EAPE
DGX995-1/2024Kooridistsipliinide õpetamise metoodika ja praktika3 EAPA
DGX995-2/2024Kooridistsipliinide õpetamise metoodika ja praktika3 EAPA
PEX605-1/2024Pedagoogilise loovuse seminar2 EAPA
PEX605-2/2024Pedagoogilise loovuse seminar2 EAPA

[MC04] Üldõpingud

Mooduli eesmärk: Mooduli eesmärk: avardada üliõpilase üldist silmaringi ja humanitaarvaldkonnas orienteerumise võimet, toetada tasakaalustatud arengut.

Vastavalt valitud ainetele on mooduli läbinud üliõpilane omandanud järgmised õpiväljundid:
1. tunneb teadustöö kirjutamise põhialuseid ning orienteerub andmebaasides;
2. omab süvendatud teadmisi olulisematest kaasaja filosoofidest ja filosoofia põhiprobleemidest;
3. omab ülevaadet religioonide kujunemisest, tunneb maailma usundite ühiseid ja erinevaid jooni;
4. omab ülevaadet kaasaegse kunsti võtmeprobleemidest;
5. omab ülevaadet teatriajaloost läbi sajandite;
6. on võimeline kasutama võõrkeelset erialast kirjandust, suudab vähemalt ühes võõrkeeles erialaseid probleeme käsitleda.
Ainekood Õppeaine nimetus EAP Hindamine
MTX250/2024Teadustöö alused3 EAPA
ÜAX930/2024Maailma usundite võrdlev analüüs3 EAPE
ÜAX900/2024Kaasaegse kunsti probleeme3 EAPA
ÜAX702/2024 Piibel ajaloo ja kultuuri kontekstis3 EAPE
ÜAX600-1/2024Kehakultuur2 EAPA
ÜAX600-2/2024Kehakultuur2 EAPA
ÜAX600-3/2024Kehakultuur2 EAPA
ÜAX600-4/2024Kehakultuur2 EAPA
ÜAX412/2024Lavakunsti ABC2 EAPA
ÜAX301-1/2024Kunstiajalugu3 EAPA
ÜAX301-2/2024Kunstiajalugu3 EAPA
ÜAX006/2024Filosoofia eriseminar3 EAPE
ÜAK820-1/2024Ladina keel II3 EAPA
ÜAK820-2/2024Ladina keel II3 EAPE
ÜAK420-1/2024Itaalia keel II3 EAPA
ÜAK420-2/2024Itaalia keel II3 EAPE
ÜAK410-1/2024Itaalia keel I3 EAPA
ÜAK410-2/2024Itaalia keel I3 EAPE
ÜAK320-1/2024Prantsuse keel II3 EAPA
ÜAK320-2/2024Prantsuse keel II3 EAPE
ÜAK310-1/2024Prantsuse keel I3 EAPA
ÜAK310-2/2024Prantsuse keel I3 EAPE
ÜAK230-1/2024Saksa keel III3 EAPA
ÜAK230-2/2024Saksa keel III3 EAPE
ÜAK220-1/2024Saksa keel II3 EAPA
ÜAK220-2/2024Saksa keel II3 EAPE
ÜAK210-1/2024Saksa keel I3 EAPA
ÜAK210-2/2024Saksa keel I3 EAPE
ÜAK130-1/2024Inglise keel III3 EAPA
ÜAK130-2/2024Inglise keel III3 EAPE
ÜAK120-1/2024Inglise keel II3 EAPA
ÜAK120-2/2024Inglise keel II3 EAPE
MTX830/2024Teksti sisse minek3 EAPA
MTX815/2024Sissejuhatus posttonaalse muusika analüüsi2 EAPE
MTX231/2024Rakenduslikud refleksiivsed meetodid loovuurimuses3 EAPA
KOE860/2024Sissejuhatus elektroakustilise muusika analüüsi3 EAPE
KOE826/202420. sajandi lääne mikrotonaalne muusika3 EAPE
JMX411-1/2024Pop- ja jazzmuusika ajalugu2 EAPA
JMX411-2/2024Pop- ja jazzmuusika ajalugu2 EAPE
LKX401-1/2024Välisteatri ajalugu I4 EAPE
LKX401-2/2024Välisteatri ajalugu I4 EAPE
LKX410-1/2024Eesti teatri ajalugu2 EAPA
LKX410-2/2024Eesti teatri ajalugu2 EAPE
LKX410-3/2024Eesti teatri ajalugu2 EAPE
LKX410-4/2024Eesti teatri ajalugu2 EAPA
LKX422/2024Kaasaegne teater3 EAPA
LKX600-1/2024Kirjandus2 EAPE
LKX600-2/2024Kirjandus2 EAPE
LKX600-3/2024Kirjandus2 EAPE
ÜAK810-1/2024Ladina keel I3 EAPA
ÜAK810-2/2024Ladina keel I3 EAPE

[MC08] Kontserdiprojekt (valikmoodul)

Mooduli eesmärk: Mooduli eesmärk on pakkuda üliõpilasele võimalust arendada erinevaid professionaalseid oskusi jätkusuutliku interpreedina ning omandada vajalikke erialaga seotud administratiivseid oskusi.

Mooduli läbinud üliõpilane
- on arendanud professionaalseid oskusi jätkusuutliku interpreedina ja saanud baasteadmisi IT ja kultuurikorralduse valdkonnas.
Ainekood Õppeaine nimetus EAP Hindamine
MIX902-2/2024Loeng-kontsert10 EAPE
MTX231/2024Rakenduslikud refleksiivsed meetodid loovuurimuses3 EAPA
ÜAX412/2024Lavakunsti ABC2 EAPA
MAG500/2024Karjääriplaan4 EAPA
MAG352/2024MAPSI e-kursus3 EAPA
MAG225/2024Muusik ja tema profiil3 EAPA
MTX830/2024Teksti sisse minek3 EAPA

MD MAGISTRIEKSAM

[MD01] Magistrieksam (MI õppekavale)

Mooduli eesmärk: Mooduli eesmärk: Magistrieksamikava ettevalmistamine, esitusküpseks viimistlemine ja eksamikomisjonile esitamine.
Mooduli õpiväljundid. Mooduli läbinud üliõpilane:
1. suudab professionaalsele muusikule omase tehnilise üleoleku, veenvuse ja väljendusjõuga esitada magistrieksami kontserdi kava;
2. suudab kunstiküpselt ja professionaalsel tasemel realiseerida oma loomingulisi ideid;
3. valdab olulisi stiile, rakendab stilistiliselt vastavaid tehnilisi ja interpretatsioonilisi võtteid;
4. valdab lavalise esinemise eetikat;
5. oskab hinnata koori võimeid, läbi viia kooriharjutust, valdab suhtlemistehnikat, kooriteose õpetamise metoodikat (KD eriala).
Ainekood Õppeaine nimetus EAP Hindamine
MIX011/2024Magistrieksam15 EAPN

ME VABAAINED

[MEÕMI] Muusikakooli õpetaja kõrvaleriala (MI, JM, MK, HL õppekavale)

Mooduli eesmärk: Valiku põhimõtted:
- MI õppekava instrumentalistidele kohustuslikud ained PEX806, PEX600, PEX590 (BAK õppes 12 EAP) ja PEX602 (KL, KP, LA erialal A1 A2, teistel A1 mahus), PEX902, PEX906, KMX029, ÜAX205 (MAG õppes 32 või 35 EAP).
MI õppekava LA erialale kohustuslikud ained PEX806, LAX400, LAX600, (BAK õppes 12 EAP) ja PEX602, PEX902, PEX906, KMX029, ÜAX205 (MAG õppes 35 EAP).
MI õppekava KD erialale kohustuslikud ained MTX201, MTX211, MTX221, (BAK õppes 12 EAP) ja PEX902, MTX906, KMX029, ÜAX205 (MAG õppes 32 EAP).
BAK ja MAG tasemel kokku vähemalt 45 EAP.
Mooduli läbinu on saanud ettevalmistuse töötamiseks muusikakooli õpetajana
Ainekood Õppeaine nimetus EAP Hindamine
DGX995-1/2024Kooridistsipliinide õpetamise metoodika ja praktika3 EAPA
DGX995-2/2024Kooridistsipliinide õpetamise metoodika ja praktika3 EAPA
JMX401-1/2024Jazzmuusika ajalugu3 EAPA
JMX401-2/2024Jazzmuusika ajalugu3 EAPE
JMX401-3/2024Jazzmuusika ajalugu3 EAPA
JMX401-4/2024Jazzmuusika ajalugu3 EAPE
JMX402/2024Jazzmuusika didaktika3 EAPA
JMX411-1/2024Pop- ja jazzmuusika ajalugu2 EAPA
JMX411-2/2024Pop- ja jazzmuusika ajalugu2 EAPE
KMX029/2024Haridusteadused ja ülddidaktika4 EAPE
KMX300-1/2024C.Orffi pedagoogika2 EAPA
KMX300-2/2024C.Orffi pedagoogika2 EAPA
KMX510/2024Suhtlemispsühholoogia2 EAPA
KMX520/2024Loovuspsühholoogia2 EAPA
LAX400-1/2024Vokaalkunsti ajalugu ja vokaalmetoodika3 EAPA
LAX400-2/2024Vokaalkunsti ajalugu ja vokaalmetoodika3 EAPA
LAX600/2024Foniaatria2 EAPA
MTX201/2024Muusikaloo õpetamise metoodika4 EAPA
MTX211/2024Solfedžo õpetamise metoodika4 EAPE
MTX221/2024Muusikateoreetiliste ainete õpetamise metoodika4 EAPE
MTX906-1/2024Pedagoogiline praktika5 EAPA
MTX906-2/2024Pedagoogiline praktika5 EAPA
MTX906-3/2024Pedagoogiline praktika5 EAPA
PEX590/2024Pillimängu ergonoomika I2 EAPA
PEX591/2024Pillimängu ergonoomika II2 EAPA
PEX600-1/2024Pillimängu didaktika3 EAPA
PEX600-2/2024Pillimängu didaktika3 EAPE
PEX602-1/2024Muusikaõpetuse didaktika seminar3 EAPA
PEX602-2/2024Muusikaõpetuse didaktika seminar3 EAPA
PEX610-1/2024Eriala ajalugu3 EAPA
PEX610-2/2024Eriala ajalugu3 EAPE
PEX806-1/2024Pedagoogiline praktika2 EAPA
PEX806-2/2024Pedagoogiline praktika2 EAPA
PEX902/2024Pedagoogiline lõputöö10 EAPE
PEX906-1/2024Pedagoogiline praktika3 EAPA
PEX906-2/2024Pedagoogiline praktika3 EAPA
PEX906-3/2024Pedagoogiline praktika3 EAPA
PEX906-4/2024Pedagoogiline praktika3 EAPE
ÜAX205/2024Arengupsühholoogia3 EAPE
ÜAX230/2024Alexanderi tehnika alused2 EAPA
ÜAX231/2024Alexanderi tehnika I1 EAPA
ÜAX232/2024Alexanderi tehnika II1 EAPA